تاكيد بر تقويت همكاريهاي دفاعي

Jahan e-Sanat - - News -

نخستوزير انگليس در ادامه سفرش به منطقه، با وليعهد عربستان ديدار و گفتوگو كرد. ترزا مي سهشنبه گذشته در ادامه سفر به كشورهاي منطقه امان را به مقصد رياض ترك كرد. فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، امير منطقه رياض، محمد بن نواف بن عبدالعزيز، س//فير عربستان در لندن و س//ايمون كولس، س//فير انگليس در رياض به استقبال او آمدند. وي در اين سفر با محمد بن نايف، وليعهد عربستان ديدار و گفتوگو كرد.

دو طرف در اين ديدار به بررسي همكاريهاي مشترك نظامي و دفاعي براي مبارزه با افراطگرايي و تروريسم و نيز آخرين تحوالت منطقه و موضعگيري دو كشور پرداختند. نخستوزير انگليس در مقر بورس عربستان به همراه رييس اجرايي بورس لندن كه در اين سفر وي را همراهي ميكند با برخي از مسووالن عربستاني ديدار كردند.

در اين نشست تعدادي از مسووالن برجسته عربستاني از جمله وزير دارايي، رييس موسسه پول عربستان )بانك مركزي(، معاون رييس هيات بازار پول، رييس شوراي اداره بازار پولي عربستان و رييس اجرايي بورس اين كشور حضور داشتند. طبق بيانيه منتشر شده از سوي رسانههاي وابسته به دولت انگليس هدف از اين س//فر تقويت مشاركتها و همكاريهاي دفاعي و امنيتي ميان دو كشور است. طبق اين بيانيه هدف مي از سفر دو روزهاش به عربستان تاكيد بر جايگاه اين كشور به عنوان يك همپيمان نزديك و مهم و اين نكته اس//ت كه لندن به همكاريهاي جدي خود با ري//اض در زمينههاي مختلف به ويژه مبارزه با تروريس//م ادامه خواهد داد.

در بيانيه مذكور به نقل از نخستوزير انگليس آمده است: اقدامات بسياري در حوزه تجاري وجود دارد كه دو كشور ميتوانند با يكديگر انجام دهند، فرصتهاي بسياري وجود دارد كه با سرمايهگذاريهاي عربستان ميتواند به تقويت اقتصاد انگليس كمك كند و به اين دليل اميد ميرود كه سفرم به عربستان نقطه آغازي براي افزايش روابط ميان دو كشور و تقويت همكاريهاي استراتژيك باشد.

در حال حاضر عربس//تان بزرگترين ش//ريك تجاري انگليس در خاورميانه محسوب ميشود كه ارزش صادرات انگليس به عربستان در سال 2015 معادل 6/57 ميليارد پوند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.