7 ميليون سوري نيازمند كمك غذايي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يكي از مسووالن برنامه جهاني غذا وابسته به سازمان ملل اعالم كرد كه حدود هفت ميليون نفر در سوريه نياز شديد و فوري به كمكهاي غذايي دارند. مدير منطقهاي برنامه جهاني غذا گفت: تعداد كساني كه در سوريه نياز به كمك غذايي دارند از هفت ميليون نفر تجاوز كرده است. اين افراد نياز شديد و فوري به غذا دارند. وي گفت: با گذشت روزها تعداد نيازمندان به كمكهاي غذايي افزايش مييابد و اوضاع به هيچ وجه در حال بهبود نيس//ت. در كشوري مثل سوريه مطمئنا كودكان بيشترين عذاب را ميكشند. جنگ سوريه كه وارد هفتمين سال خود شده است حدود 320 هزار قرباني و ميليونها آواره برجاي گذاشته و غيرنظاميان در اوضاع معيشتي بسيار دشواري به سر ميبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.