حمايتازقطعنامهشورايامنيتدربارهسوريه

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- وزير امور خارجه آلمان ديروز از روسيه خواست تا از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي محكوم كردن حمله شيميايي سوريه حمايت كند. زيگمار گابريل تاكيد كرد: مسووالن اين حمله بايد در دادگاه بينالمللي محاكمه ش//وند. اياالت متحده آمريكا، انگليس و فرانسه قطعنامهاي را ارائه دادند كه در متن آن ادعا شده نيروهاي بشار اسد، رييسجمهور سوريه مسوول حمله شيميايي مرگبار در شهر خان شيخون ادلب هستند. زيگمار گابريل گفت: ما به اين نتيجه رسيديم كه شوراي امنيت سازمان ملل بايد مساله استفاده از گاز سمي در سوريه را بررسي كند. ما از روسيه ميخواهيم تا از اين قطعنامه شوراي امنيت براي بررسي حادثه و محاكمه عامالن آن حمايت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.