مدودف اتهام فساد مالي را بياساس خواند

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC ديميتري مدودف، نخستوزير روسيه از ياران اصلي والديمير پوتين اتهام فساد مالي و ثروت انبوه را كه مخالفان دولت متوجه او كردهاند بياساس خوانده است. اين اتهامات پس از آن فراگير شد كه آلكسي ناوالني، رهبر جنبش مخالف فساد دولتي، در ويدئويي كه ميليونها بار ديده شده مدودف را به ثروتاندوزي و چپاول سرمايههاي روسيه متهم كرد. فهرست بلند و باالي منتقدان دولت داراييهاي مدودف را شامل يك تاكستان در ايتاليا، يك ويالي كوهستاني و دو قايق لوكس تفريحي برشمرده است اما مدودف گفت: اينها مشتي مزخرفات قديمي و بياساس را درباره من و آشنايانم و حتي كساني كه هرگز نامشان را نشنيدهام سر هم كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.