درگيريمعترضانونيروهايامنيتيدرونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- نيروهاي امنيتي ونزوئال با گاز اشكآور، آب پرفشار و اسپري فلفل معترضان ماسكپوش را در كاراكاس سركوب كردند. اين نيروها مانع برگزاريراهپيمايياعتراضياپوزيسيونعليهدولتسوسياليستنيكوالس مادورو شدند. درگيريها زماني آغاز شد كه مقامها، ايستگاههاي مترو را بستند و ايستهاي بازرسي به راهانداختند و اطراف يك ميدان را كه قرار بود اپوزيسيون ونزوئال تجمع اعتراضي برگزار كنند، بستند. اين جديدترين موج اعتراضي عليه دولت ونزوئالست كه با بحران اقتصادي ويرانكننده دست و پنجه نرم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.