تعليق مذاكرات سياسي اتحاديه اروپا و تركيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- منابع ديپلماتيك اعالم كردند: تركيه و اتحاديه اروپا برنامهاي براي برگزاري نشستهايي سياسي تا آغاز تابستان ندارند.

منابع ديپلماتيك اعالم كردند: در ابتدا هر گونه مذاكرات سياسي به بعد از برگزاري رفراندوم در 16 آوريل موكول شده بود اما بعدها براساس درخواست اتحاديه اروپا اين مذاكرات به بعد از برگزاري انتخابات فرانسه يعني تا ماه ژوئيه به تعويق افتاد. در ماه فوريه آمريكا و بروكسل بر سر برگزاري اجالسي ميان اتحاديه اروپا و تركيه در سطح رهبران هر دو طرف در اواخر ماه مي يا اوايل ماه ژوئيه توافق كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.