برگزاري رزمايش ارتشهاي روسيه و بالروس

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- بالروس و روسيه مرحله نهايي رزمايش خود با عنوان مبارزه عليهتروريسمرادرمنطقهويتبسكبالروسبرگزاركردند. دراينرزمايش نيروهاي نظامي و هوابرد روسيه و بالروس جديدترين آموزشهاي مبارزه با گروههاي تروريستي و خنثيسازي عملياتهاي مسلحانه را تمرين كردند. همچنينبهرهگيريازهواپيماهاينظاميوآتشتوپخانهدرمبارزهبادشمن فرضي از ديگر بخشهاي اين رزمايش بود. بالروس تنها متحد روسيه در منطقه شرق اروپا و همسايگي اتحاديه اروپا و ناتو محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.