مدير امور اعضاي كانون كارگزاران پيشنهاد داد؛

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

به طور عموم روال مرس//وم اصناف و صنايع اين اس//ت كه با برگزاري نمايشگاههايي منظم از آخرين رويدادها و دستاوردهاي صنعت خود باخبر ميش//وند؛ بازارهاي پول//ي و مالي نيز از اين قاعده كلي مس//تثنا نيس//تند. بهنام بهزادفر، مدير امور اعضاي كانون كارگزاران و مدرس دانشگاه در گفتوگو با سنا ضمن بيان مطلبفوقدرخصوصبرگزاريفاينكس7102 گفت:نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه طي 10 س//ال گذش//ته تاكنون بهصورت نسبتا منظم برگزار شده و بهعنوان مهمترين رويداد حوزه پولي و مالي كش//ور مطرح اس//ت. وي ادامه داد: برگزاري چنين نمايشگاهي ميتواند به محلي براي جذب مشتريان جديد توسط اركان درگي//ر در بازار هدف )كارگزاران در حوزه »بورس و بيمه« و بانكها(، مكاني براي معرفي رخدادها و نوآوريهاي جديد بازار مالي، محلي براي برگزاري گردهماييها و مشورتهاي تخصصي و جايي براي عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص تبديل شود. اين استاد دانشگاه ويژگيهاي ممتاز نمايشگاه بورس، بانك و بيمه را برشمردوگفت:برگزاريايننمايشگاهدرشرايطپسابرجاميكياز مهمترينويژگيهايآناست.درحالحاضربخشيازفرآيندهاي دست و پاگير حضور سرمايهگذاران خارجي در بازار سرمايه اصالح شده و آمادگي بيشتري نسبت به حضور آنها وجود دارد، همچنين بسياري از موانع تحريمي برداشته شده و عمال مانعي براي حضور خارجيان به بازار سرمايه كشور نيستريال از اين لحاظ ميتوان اين نمايشگاه را متمايز دانست. وي افزود: همانگونه كه متوليان بازار سرمايه عنوان كردند، افتتاح حساب براي سرمايهگذاران خارجي، نقل و انتقاالت منابع پولي و حساب متولي از جمله اتفاقات مهم، طي برگزاري نمايشگاه خواهد بود كه رويداد بسيار مهمي است. مدير امور اعضاي كانون كارگزاران ادامه داد: از طرفي ويژگي ممتاز ديگر اين نمايشگاه ورود ابزارهاي نوين مالي طي سال گذشته در بورسهاي كشور است كه در اين نمايشگاه ميتواند در نشستها و كارگاههايتخصصيبهبحثوتبادلنظرگذاشتهشود.ويافزود:در كشورهنوزفرهنگسازيالزمبرايبهرهبرداريازابزارهاييهمچون معامالتآتيسهامبهويژهمعامالتآتيبرايشاخصسهام،فروش استقراضي و ساير ابزارهاي اين چنيني خالي است و اين نمايشگاه ميتواند فرصت مناسبي براي سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير اركان درگير باشد تا اين ابزارها در اين محيط معرفي شده و توسط عموم مردم شناخته شوند همچنين درخصوص راهاندازي برخي از اين ابزارها همفكري الزم صورت گيرد. بهزادفر به فرصتهاي پيش روي مسووالن و اركان درگير در اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت:طبقاظهارنظرمسووالنبورستاكنونحدود11 ميليون كدسهامداريصادرشدهكهنسبتبهجمعيت08 ميليونيكشور 14 درصد را تشكيل ميدهد. اين در حالي است كه طبق مطالعه موردي صورت گرفته در كشور آمريكا حدود 55 درصد افراد در سال5102 سهامداردربازارسرمايههستندكهايننسبتدرچند سالگذشتهحتي56 درصدنيزبود.ضريبنفوذسايركشورهاي پيشرفته نيز بيشتر از كشورمان است. اين موضوع نشان ميدهد مردم كشور هنوز با بازار سرمايه آشنايي كافي ندارند. وي با تاكيد بر اينكه طبيعتا فراگير شدن بازار سرمايه ميتواند موجب رشد و اعتالي اين بازار شود، گفت: وجود چنين نمايشگاههايي ميتواند ورود اشخاص بيشتري به بازار سرمايه را رقم بزند و به توسعه آن كمك كند. اين استاد دانشگاه در پايان گفت: براي غنيتر شدن اين نمايشگاه پيشنهاد ميشود اركان درگير اجرايي از حضور نخبگان علمي و اشخاص باتجربه و پيشكسوت در اين نمايشگاه استفاده كنند. واقعيت اين است كه با وجود آنكه بورس كشورمان سابقه 50 سالهدارد،بورسنوپاييمحسوبميشود.حضوراساتيدمطرح دانشگاه، دانشجوهاي رشتههاي مرتبط مالي و پيشكوستان در نمايشگاه و استفاده از نظرات آنها در كارگاههاي تخصصي ميتواند بسيارمفيدومثمرثمرباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.