يك مقام رسمي تشريح كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار رويكرد اصلي اين سازمان در سالجاري را تسهيل تامين مالي ارزان در بازار سرمايه عنوان كرد. به گزارش فارس، سيداحمد عراقچي با بيان اينكه دهمين نمايشگاه بورس فرصتي براي معرفي نظام متشكل بازار مالي كشور است، عنوان كرد: تسهيل فرآيند تامين مالي ارزان از طريق بازار سرمايه يكي از پيشنيازهاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال در سالجاري است. وي با غيرقابل انكار دانستن نقش بازار سرمايه در فرآيند تامين مالي بنگاههاي اقتصادي گفت: سال 1396 در حالي با شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال نامگذاري شده كه يكي از پيشنيازهاي مورد نياز براي رونق توليد و بهبود وضعيت اشتغال در كشور استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه است. اين مقام مسوول رويكرد اصلي سازمان بورس در سالجاري را تسهيل تامين مالي ارزان در بازار سرمايه عنوان كرد و افزود: كاركرد اصلي بازار سرمايه امكان تقويت تامين مالي و افزايش سودآوري بنگاههاي اقتصادي و شركتهاي خصوصي است و در مرحله بعدي امكان حضور همه بازيگرهاي اقتصاد از جمله دولت براي استفاده از ظرفيتهاي موجود در يك شرايط رقابتي در اين بازار است. عراقچي افزود: بازار سرمايه مظهر بازار رقابتي است و در صورت كشش عرضه و تقاضا همه فعاالن بازار سرمايه ميتوانند از امكان تامين مالي در اين بازار استفاده كنند. به باور اين مقام مسوول، هدف اصلي متوليان بازار سرمايه ايفاي نقش براي تسهيل فرآيند تامين مالي بخش خصوصي از طريق اين بازار است كه در سال گذشته سهم قابل توجهي در اين زمينه براي اقتصاد كشور داشت. اين مقام مسوول برگزاري دهمين نمايش//گاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه تهران را نيز در راس//تاي بازتاب ظرفيتهاي بازار سرمايه در زمينه معرفي فرآيندهاي تامين مالي ارزانقيمت و آسان در اين بازار عنوان كرد و افزود: از 26 فروردين ماه جاري »فاينكس «2017 به منظور افزايش سطح آگاهي عموم مردم از كاركردهاي بازار مالي شامل بازارهاي پول، بيمه و سرمايه آغاز ميشود و به مدت چهار روز كاري ادامه خواهد داشت. وي ادامه داد: در اين چهار روز ضمن معرفي دستاوردها و تواناييهاي بازارهاي مالي كشور، استحكام و قابليت اتكا به اين بازارها در راس//تاي شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و همچنين سند چشمانداز كشور در سال 1404 شمسي به رخ دنيا كشيده خواهد شد. به گفته عراقچي، چنانچه نتوان به بازار مالي كشور اعتماد كرد، امكان دستيابي به اهداف مترقي و كالن اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي ميسر نخواهد ش//د. سال قبل در حالي برخي بخشهاي اقتصادي با نوسان و تالطم روبهرو بوديم كه نمايشگاه »فاينكس7102« ميتواند اين پيام را براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي دربر داشته باشد كه بازارمالي ايران همچنان با برخورداري از انسجام و وحدت رويه به همه ذينفعان اين بازار خدماترساني ميكند. عضو هياتمديره س//ازمان بورس معرفي ابزارها و نهادهاي مالي جديد و در عين حال دستاوردهاي شركتهاي فعال بازار سرمايه و ساير اركان را از ديگر رخدادهاي نمايشگاه امسال عنوان كرد و افزود: در اين نمايشگاه به منظور معرفي شركتهاي دانش بنيان و طرحهاي نوآورانه تحت عنوان فيت تك، تمركز ويژهاي ش//ده و سازمان بورس معتقد است استارتآپها و طرحهاي نوآورانه ضمن كمك به افزايش رشد اقتصادي كشور ميتوانند در حوزه توسعه ابزارهاي ماليوشفافيتاطالعاتيدربازارسرمايهنقشپررنگيبازيكنند. عراقچي از حمايت ويژه سازمان بورس از طرحهاي دانشبنيان و نوآورانه سخن گفت و افزود: سازمان بورس و اركان آن ضمن راهنمايي و ارائه اطالعات مختلف به صاحبان اس//تارتآپها يا صندوقهاي جسورانه آماده ارائه كمكهاي مختلف به منظور توسعه اين ابزارها در راستاي افزايش شفافيت اطالعاتي و تحليلي در بازار سرمايه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.