انتقال شركتهاي فرابورسي به تابلوي »پايه ج«

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ركتها در صورت عدم تطبيق ش//رايط خود با مفاد دستورالعملها و مصوباتمربوطهازتاريخ13 مردادماه69 به تابلوي »پايه ج« منتقل خواهند شد. معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس در گفتوگوباعصرماليبهبرخيرفتارهاي هيجاني اخير در بازار پايه اشاره كرد و گفت:چنانچهاينروندتداومداشتهباشد، محدوديتهاييدرتابلوي»ب«بازارپايه اعمال خواهد شد. بهنام محسني در اين خصوص تاكيد كرد: موارد مشكوك به دستكاريقيمت،انجاممعامالتمبتني براطالعاتنهانيورفتارهاييكهمنجربه گمراهيسرمايهگذارانميشودهمچنين ايجادقيمتهايكاذبيااغواياشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار به كميته رسيدگي به تخلفات سازمان ارجاع شده و نظارته//ا بر معامالت اين تابلو ادامه خواهدداشت.ويبابياناينكهدرآخرين روزهايسالگذشتهسازوكارطبقهبندي و معامالت نمادهاي موجود در بازارپايه فرابورس تغيير كرد، ابراز داشت: در حال حاضر امكان دسترسي مستقيم تمام معاملهگران برخط به سامانه معامالتي تابلوي پايه »ب« پس از بازگشايي بيش از 130 نماد موجود در اين تابلو فراهم شده كه با اين اقدام نقدشوندگي سهام در اين ب//ازار افزايش مييابد. اين مقام مس//وول البته تاكيد كرد شركتها در صورت ع//دم تطبيق ش//رايط خود با مفاد دستورالعملها و مصوبات مربوطه از تاري//خ 31 مردادم//اه 96 به تابلوي »پاي//ه ج« منتقل خواهند ش//د. وي درخصوص برخي متغيرها كه موجب انتقال ش//ركتها به تابلوي پايه »ب« ميشوند،گفت:درفرصتششماههاي كهتاپايانمردادماه69 بهشركتهايي كه در تابل//وي پايه »ب« بازگش//ايي ميشوند، داده شده است اين شركتها بايد متغيرهاي نوع اظهارنظر حسابرس، تعداد دفع//ات عدم ارائ//ه صورتهاي مال//ي و مجموع روزهاي تاخير در ارائه صورتهاي مالي را براساس مفاد موجود در»دستورالعملاجراييافشاياطالعات شركتهاي ثبت ش//ده نزد سازمان« رعايتكننددرغيراينصورتبهتابلوي پايه»ج«منتقلخواهندشد.محسنيدر ادامه راهاندازي بازار شركتهاي كوچك و متوسطدرسال59 رايكيازمهمترين دس//تاوردهاي فرابورس عنوان و اعالم كرد: يكي از تفاوتهاي بازار شركتهاي كوچك و متوس//ط با س//اير بازارهاي فرابورس حضور سرمايهگذاران نهادي در اين بازار است چراكه مقصود از تشكيل اين ب//ازار نه بهخاطر اهداف كوتاهمدت بلكه رش//د و توس//عه اين شركتها از طريق حمايت سرمايهگذاراني كه ديد بلندمدت دارند و به اصطالح سهامداري ميكنند، بوده است. اين در حالي است كهسرمايهگذارانحقيقياغلبدرخريد و فروش سهام نگاه كوتاهمدت دارند كه اين موضوع با هدف راهاندازي اين بازار در تضاد بود. وي اشارهاي نيز به عرضههاي اوليه سال گذشته فرابورس داشت و در اين خصوص گفت: س//ال گذشته 18 ش//ركت در مجموع بازارهاي اول، دوم و SME پ//س از عرضه اوليه معامالت خود را آغاز كردند كه از ميان آنها سهام 13 شركت به روش حراج، سه شركت به روش گش//ايش نماد و دو ش//ركت ديگر نيز به روش ثبت سفارش عرضه اوليه ش//دند. به گفته معاون عمليات و نظارت بازار فراب//ورس از ميان اين 18 ش//ركت، 13 ش//ركت در بازار دوم، دو ش//ركت در بازار SME و سه شركت نيز در بازار اول عرضه اوليه ش//دند كه عرضههاي شركت پاكديس و ريل سير كوثر براي نخستينبار در بازار سرمايه به روش ثبتسفارش انجام شد و در سال جديد با روش ثبتسفارش عرضههاي اوليه پي گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.