رشد 43 واحدي نماگر

Jahan e-Sanat - - News -

درجريانمعامالتروزگذشتهشاخصبورسبارشد34 واحديمواجه ش//د و در محدوده 77 هزار و 690 واحد به تثبيت رسيد تا براي هشتمين روز متوالي روند رو به رشد را در پيش گيرد. به گزارش ملتبازار، آخرين روز معامالت هفته در شرايطي به پايان رسيد كه هشت روز معامالتي از شروع بازاردرسال69 ميگذردودراينمدتاينمتغيرروندروبهرشدمتعادليرا در پيش گرفته است به طوري كه از ابتداي سالجاري تاكنون در تمام روزها عملكردمثبتداشتهوبارشد064 واحديبهمحدوده77 هزارو096 واحد رسيدهاست.باايناوصافهنوزهمحجموارزشمعامالتدرسطحپايينيقرار دارد و سهامداران نسبت به بورس بياعتماد هستند. در اين ميان افزايش برخي ريسكهاي سياسي از جمله انتخابات رياستجمهوري نيز بر روند دادوستدها تاثيرگذار بوده است. با اين وجود برخي تحوالت از جمله رشد قيمتها در بازارهاي جهاني و برخي اخبار مثبت پيرامون شركتها باعث شده روند رو به رشد متعادلي در بازار شكل گيرد. در اين ميان عده از سهامداران فرصتطلب از عمق كم بازار استفاده كرده و اقدام به سفتهبازي و نوسانگيري ميكنند كه طبيعتا به روند دادوستدها آسيب خواهد زد اما در مجموع با توجه به اخبار مثبتپيرامونشركتهاواعالمپيشبينيهايمطلوببرايسال69 بهنظر ميرسد روزهاي پررونقي در انتظار اين بازار پرنوسان باشد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »رمپنا« با افت 35 واحدي و»آپوهمراه«باافت51 واحديبيشترينتاثيرمنفيودرمقابلنمادهاي »شتران«بارشد72 واحديو»شبندروشبريز«بارشد51 واحديبيشترين تاثيرمثبترابرشاخصداشتنداينمتغيربارشد34 واحديمواجهودر77 هزارو096 واحدبهتثبيترسيد.شاخصكلهموزننيزبارشد601 واحدي درمحدوده61 هزارو293 واحدقرارگرفت.ارزشروزبازارسهامشركتهاي بورسينيزبه423 هزارو023 ميلياردتومانرسيد.بنابراينگزارش،درپايان معامالتروزگذشته868 ميليونسهموحقتقدمبهارزش671 ميلياردتومان در96 هزارو098 دفعهبينسهامداراندادوستدشدكه»خساپا«بادادوستد 52/7 ميليونبرگهبيشترينحجممعامالتو»شپاكسا«باارزش7/6 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. فرابورس روند معامالت روز گذشته فرابورس نيز همانند بورس با رشد شاخص و افزايش قيمت سهام شركتها اكثر شركتها همراه شد و در حالي كه نمادهاي »ش//اوان، شراز، ميدكو و خراسان« بيشترين تاثير را ر شاخص داشتند اين متغير با رشد سه واحدي مواجه و در محدوده 889 واحد به تثبيت رسيد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي فرابورس نيز به 55 هزار و 404 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته فرابورس 230 ميليون س//هم و اوراق بهادار به ارزش 75 ميليارد تومان در 29 هزار و 808 دفعه بين س//هامداران دادوس//تد شد كه »سمگا« با دادوستد 15 ميليون سهم به ارزش سه ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.