ايجاد منطقه تجاري جديد در چين، شاخصها را مثبت كرد

Jahan e-Sanat - - News - حاشیه

ش//اخصهاي چين//ي در آخرين ساعات معامالتي با روند افزايشي همراه ش//دند در حالي كه سهام شركتهاي توليدكنن//ده مواد اولي//ه و صنعتي با بيشترين ميزان افزايش، تاثير بسزايي را در اين روند مثبت گذاشتند. به گزارش سنا، شاخصها در بازار چين در حالي مثبت ش//دند كه اميد به بهبود اوضاع اقتص//ادي در چي//ن در پي اختصاص منطقه تجاري اقتص//ادي »ژيونگان« بيشترشد.براساساينگزارش،منطقه تجاري اقتص//ادي ژيونگان در نزديكي ش//هر پكن در حال تاسيس است كه موجب خواهد ش//د سيل خريداران و فروش//ندگان و بازرگان//ان براي خريد و ف//روش به منطقهاي خ//اص رجوع كنند. در اين ميان شاخص شانگهاي با رش//د 1/1 درصدي روبهرو ش//د در حالي كه قيمت س//هام ش//ركتهاي ف//والد Hesteel و Orient ب//ا روند رشد چشمگيري همراه ش//د. اين در حالي است كه، شاخص شنژن با رشد 1/5 درصدي بيشترين ميزان افزايش را نس//بت به 10 اكتبر از آن خود كرد. شن ژنگيانگ، تحليلگر ارشد موسسه كارگ//زاري نرتس//ت در اين خصوص اظهارداشت:اختصاصمنطقهايتجاري موج//ب تقويت پايهه//اي اقتصادي و همچنينافزايشقيمتسهامشركتها شدهاست.تمهيداتاخيربرايآرامسازي بازار مسكن، نقدينگي را به سمت بازار اوراق بهادار در چين سوق داد و موجب رشد قيمت سهام شركتهاي برتر در اين بازار شد. در اين بين شاخصها در بازار تايوان نيز روند رو به رشدي را تجربه كردند. در اين بازار هم شاخص تايكس با رشد يك درصدي روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.