تازهترين فهرست سهامداران كوچك

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

مديري//ت امور ناش//ران ش//ركت س//پردهگذاري مرك//زي اوراق به//ادار و تس//ويه وجوه )س//مات(، فهرس//ت كوچكترين سهامداران بازار سرمايه را تا پايان اسفند59 منتشر كرد. به گزارش سمات، جديدترين آمارها نشان ميدهد كهدرماهگذشته01 كدسهامداريبراي نوزاداندركشورصادرشدهاست.اميربرنا كرمعليانسهروزهازاصفهانكوچكترين نوزادياستكهاسفندماهكدسهامداري خود را از شركت سپردهگذاري مركزي دريافتكردهاست.براساساينگزارش، والدينمنظرنعيمانيازتنكابنبادريافت كد سهامداري در ششمين روز تولد، النا باقرتبار از بابل در دهمين روز تولد، نهال بيگدلي در هفتمين روز تولد از زنجان، هاج//ر جعفري در هفتمين روز تولد از كازرون براي نوزادان خود كد سهامداري درياف//ت كردند ت//ا در رتبههاي بعدي كوچكترين س//هامداران بازار سرمايه قرارگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.