فعاليت بورس مشهد پس از زلزله

Jahan e-Sanat - - News - آمار

مديرعام//ل ب//ورس اوراق بهادار تهران با بي//ان اينكه فعاليت بورس منطقهاي مش//هد همچن//ان برقرار اس//ت، گفت: با وجود وق//وع زلزله روز گذش//ته تاكنون هيچ گزارشي باب//ت قطع ش//دن دسترس//يها به س//امانه معامالت يا خل//ل در روند دادوستد سهام در تاالر بورس مشهد گزارش نشده است. به گزارش فارس، قاليبافاص//ل گفت: ب//ا وجود وقوع زلزله روز گذش//ته در حوالي ش//هر مش//هد اما تاكنون هيچ گزارشي از توقف روند معامالت يا قطع ش//دن دسترسيها به س//امانه معامالت از سوي كارگزاران يا معاملهگران برخط گزارش نشده است. او افزود: بورس تهران در مش//هد از تاالر اختصاصي و دفت//ر اداري برخوردار بوده و هيچ توقفي در روند فعاليت رسمي آن در روز جاري بهوجود نيامده اس//ت. به گفته اين مقام مس//وول هرچند در زمان وقوع زلزله برخي از كارگزاران حاض//ر در ت//االر منطق//هاي بورس مشهد براي لحظاتي از ساختمان اين بورس خارج شدهاند اما براي خطوط ديتا و مسيرهاي ارتباطي معامالت روز گذش//ته بازار سهام با اين تاالر معامالتي مشكلي بهوجود نيامده و همچنان ارتباطها برقرار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.