هنوز تعرفه صادرات فوالد ايران تعيين نشده است؛ دامپينگ،مانورتبليغاتياروپاييها

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنع/ت- اتحاديه اروپا هنوز انص//راف خود را از اتهام دامپينگ عليه اي//ران و وضع تعرفه واردات//ي بر فوالد كشورمانبهصورتقطعيورسمياعالم نكرده است. اگرچه اتهام دامپينگ مانور تبليغاتي بود و طرح اين موضوع بيشتر جنبهتبليغاتيداشتكهباهدفكاستن از فشار سنديكاها و توليدكنندگان فوالد در اتحاديه اروپ//ا صورت گرفت چراكه مقدار فوالد صادراتي اي//ران به اروپا در مقايسهباسايرصادركنندگانمانندچين و هند آنقدر ناچيز است كه اساسا وضع تعرفه واردات بر فوالد ايران تاثيري بر بازار اتحاديه اروپا ندارد.

چن//دي پيش برخي ش//ركتهاي اروپايي شكايتهايي مطرح كردند مبني بر اينكه برخي كش//ورها از جمله ايران، ب//ا قيمتهايي پايي//ن و غيرعادالنه به اروپا فوالد صادر كرده و موجب شدهاند توليدكنندگان اروپاي//ي نتوانند با آنها رقابتكنند.

در اي//ن مي//ان يك منب//ع آگاه كه نخواستنامشفاششود،بهرويترزگفته بود كه كميسيون اروپا اعمال تعرفههاي موقت//ي را رد كرده اما اين تنها يك گام است. كميس//يون اروپا از اظهارنظر در اين باره خودداري كرده است. همچنين يوروفر كه نمايندگي صنعت فوالد اروپا را بر عهده دارد، اعالم كرده كه اين تعرفهها براي حمايت از اين بخش ضروري است؛ اين در حالي است كه صنعت فوالد اروپا پس از افت قيمت فوالد در سال ،2015 كمكم در حال ترميم شدن است.

همچني//ن يوروفر در بيانيهاي اعالم كرد: »اگر كميس//يون با تولي//د مازاد كشورهايي عالوه بر چين مقابله نكند، بخش فوالد اروپا را در معرض نيروهاي مخرب ظرفيت مازاد توليد فوالد جهان قرار خواهد داد؛ بر اين اس//اس هرگونه تصميمي مبني بر عدم اعمال تعرفههاي موقتي بر فرآوردههاي فوالدي وارداتي از ايران و چهار كش//ور ديگر به اروپا كه در س//اخت و ساز و توليد ماشين آالت استفاده دارد، غيرقابل درك خواهد بود.

يوروفر در گذشته تنها نگران واردات بيرويهفوالدازچين،بهعنوانبزرگترين توليدكننده فوالد جهان به اروپا بود اما اكنون چين شروع به كاهش توليد فوالد خود كرده و ميزان افزايش توليد فوالد هندهمدرحالكندشدناست.بهگفته يوروفر تهديد جديد متوجه صنعت فوالد اروپا از جانب ايران است.

منابع صنعتي گفتند، كميس//يون اروپا تصميم گرفته تعرفههاي موقتي بر واردات فوالد از كشورهاي ايران، برزيل، روسيه، صربستان و اوكراين اعمال نكند اما همچنان ممكن است كشورهايي را به عنوان ناقض مقررات در زمينه رقابت ناعادالنه معرفي كند.

کاس/تن فش/ار س/ندیكاها و توليدکنندگان ف/والد در اتحادیه اروپا

سيدرضاشهرستاني،عضوهياتمديره انجمن ف//والد ايران در گفتوگو با مهر درباره اخبار منتشرشده مبني بر منتفي شدن وضع تعرفه وارداتي بر فوالد توليد ايران توس//ط اتحادي//ه اروپا گفت: اين اتحادي//ه هنوز به صورت رس//مي اين انصراف را اعالم نكردهاست گرچه از ابتدا هموضعچنينتعرفهايدرحدگمانهزني و بررسي مطرح بود و هيچ موضع رسمي و قطعي درباره آن از س//وي مس//ووالن اقتصادي اتحاديه اروپا اعالم نشد.

وي ادامهداد: طرح اين موضوع بيشتر جنبهتبليغاتيداشتوباهدفكاستناز فشارسنديكاهاوتوليدكنندگانفوالددر اتحاديه اروپا صورت گرفت چرا كه مقدار فوالد صادراتي ايران به اروپا در مقايسه با ساير صادركنندگان مانند چين و هند آنقدر ناچيز است كه اساسا وضع تعرفه واردات ب//ر فوالد ايران تاثي//ري بر بازار اتحاديه اروپا ندارد.

شهرس//تاني افزود: چين به تنهايي ساالنهبيشاز001 ميليونتنصادرات فوالد به كشورهاي مختلف دنيا دارد كه حدود شش ميليون تن آن به اروپاست در حالي كه كل صادرات فوالدي ايران به اتحاديه اروپا در ورق توليدي فوالد مباركه خالصه ميشود كه در بيشترين مقدار سال گذشته به يك ميليون تن رسيد.

فوالد صادرات/ي ایران کمتر از یك درصد از مصرف اروپا

بررسي مصرف فوالد در اتحاديه اروپا نشانميدهد اين اتحاديه در سال بيش از041 ميليونتنفوالدنيازداردوبااين حساب، فوالد صادراتي ايران كمتر از يك درصد از مصرف اروپا را شاملميشود.

اين عض//و هياتمديره انجمنفوالد ب//ا اش//اره به علل//ي كه زمين//ه طرح ادع//اي دامپينگ ف//والد در اي//ران را فراهمكردهب//ود، گف//ت: در س//الهاي تحريم نياز توليدكنن//دگان داخلي به ص//ادرات و دريافت ارز ناش//ي از آن در كناركاهشقيمتهايجهانيباعثشده بود فوالد توليدي ايران در برخي موارد با قيمتهاي بس//يار نازلي به خريداران اروپايي فروختهشود. اين ارزانفروشي، افزايش صادرات ايران را به اتحاديه اروپا به دنبال داشت تا جايي كه منابع آماري اروپايي از جهش هشت درصدي صادرات فوالد ايران به اين اتحاديه و قرار گرفتن در رتبه س//ومين صادركننده فوالد به اروپا خبردادند.

شهرستاني ادامهداد: اين افزايش در كنار قيمتهاي پايين، توليدكنندگان ف//والد را در اروپ//ا به تكاپو واداش//ت و زمين//هاي براي ط//رح ادعاهايي مانند دامپينگتوسطايرانرافراهمآورد.اكنون اما با كاهش چش//مگير محدوديتها و بهبود نسبي قيمتها، اين اعتراضها و ادعاها هم فروكش كرده است و به نظر ميرسد اروپاييها هم در راستاي حفظ و تقويت روابط تجاري خود با ايران، چندان تمايلي به ايجاد محدوديتهاي تعرفهاي ...و در روابط با كشورمان ندارند.

براساس گزارش انجمن جهاني فوالد، 66 كش//ور توليدكننده فوالد جهان در سال گذشته ميالدي حدود يك ميليارد 603و ميليونو989 هزارتنفوالدخام توليد كردهاند كه در مقايسه با آمار مدت مشابه در سال 2015 كه يك ميليارد و 592 ميليون و 428 هزار تن بود حدود 0/73 درصد رشد نشان ميدهد.

چين با 808 ميلي//ون و 370 هزار تن، بزرگترين توليدكننده فوالد جهان در سال گذشته ميالدي بود. كشورهاي ب//زرگ بعدي توليدكننده فوالد خام به ترتيبژاپن401 ميليونو227 هزارتن، هند 95 ميليون و 618 هزار تن، آمريكا 78 ميليون و 619 هزار تن، روسيه 70 ميليونو008 هزارتنوكرهجنوبي86 ميليونو765 هزارتنهستند.

ايران در س//ال 2016 همچون سال 2015 ميالديباتوليدحدود71 ميليون 895و هزارتنفوالدخام،رتبهچهاردهم توليد فوالد جهاني را كسب كرد. اين رقم درسال5102حدود61ميليونو641 هزار تن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.