افزايش01 درصديتوليدشمشفوالد در59

Jahan e-Sanat - - News -

ایميدرو-فوالدسازانكشورطي11 ماههسال59 بيشاز8/61 ميليون تن فوالد خام توليد كردند.

انجمن فوالد ايران گزارش داد: ش//ركتهاي فوالدساز كشور از ابتداي فروردي//ن تا پايان بهمن ‪16 59،‬ ميليون و 831 هزار تن فوالد خام توليد كردند كه نسبت به رقم مدت مشابه سال49 15) ميليون 319و هزار تن(، 10 درصد رشد نشان ميدهد.

ازاينميزان31 ميليونو731 هزارتنتوسط»بخشخصوصيشده«و سهميليونو496 هزارتنتوسط»بخشخصوصي«توليدشدهاست.

عالوه بر اين طي 11 ماه سال گذشته، 16 ميليون و 588 هزار تن انواع محصوالتفوالدي)تيرآهن،كالف،ورقعريض،ميلگرد،ورقگرم،ورقسرد، ورقپوششدارو...(دركشورتوليدشدكهدرمقايسهباميزانتوليدمدتمشابه سال ‪16) 94‬ ميليون و 111 هزار تن(، حاكي از رشد سه درصدي است.

ازآماريادشده،01 ميليونو263 هزارتنتوسطبخشخصوصيشدهو 6 ميليونو622 هزارتنتوسطبخشخصوصيتوليدشدهاست.

بنا بر اين گزارش، طي مدت يادشده سه ميليون و 225 هزار تن فوالد خام و يك ميليون و 647 هزار تن انواع محصوالت فوالدي صادر ش//د كه نسبت به مدت مشابه سال 94 )يك ميليون و 554 هزار تن شمش و يك ميليون و 965 هزار تن محصوالت فوالدي( به ترتيب 108 درصد رشد و 16 درصد كاهش داشته است.

همچنينطي11 ماههسال59،781 هزارتنفوالدخامودوميليونو 617 هزارتنانواعمحصوالتفوالديواردكشورشدكهدرمقايسهباآمارمدت مشابهسالگذشته)301 هزارتنشمشوسهميليونو417 هزارتنانواع محصوالتفوالدي(بهترتيب28 درصدرشدو03 درصدكاهشيافت.

گفتني است براساس طرح جامع فوالد كه از سوي شركت ملي فوالد ايران تدوين شده، هدف نهايي، دستيابي به ظرفيت توليد 55 ميليون تن فوالد خام و حداقل سرانه مصرف 421 كيلوگرمي در سال 1404 در نظر گرفته شده است در حالي كه هماكنون ظرفيت توليد فوالد خام در كشور درمرز42 ميليونتنقراردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.