سالنيكويمحصوالتمعدنيدربهار

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-نمودارهايقيمتنشانميدهندمحصوالتمختلفمعدنياكثر روزهاي سال جديد را مثبت سپري كردند.

در حالي كه سال قبل قيمت محصوالت معدني اكثرا بين 15 تا 50 درصد رشد را تجربه كرد، قيمتهاي بهاره محصوالتي چون روي، سرب، نيكل نقره و پالتين تا به اينجاي كار نشان ميدهد معدن ميتواند سال نكويي را در پيش داش//ته باشد چراكه اكثر شاخصهاي قيمتي سمت و سوي مثبت دارند.

براساس دادههاي موجود در دو هفته گذشته، فلز روي افت و خيز 50 دالريراسپريكردوبعدازيكموجكاهشقيمت،بارشد07 دالريبه قيمت2382 دالردرهرتنرسيد.

همچنين فلز سرب نيز از ابتداي امسال تا امروز06 دالر افزايش قيمت داشتهواز0822 دالردرهرتنبهقيمت0432 دالررسيدهاست.

فلزنيكلنيزدربازارجهانيدرهفتهاولسالافتي7/0 دالريداشتاما مجددارونديصعوديدرپيشگرفتوبه49/9 دالردرهرتنرسيد.

در ميان فلزات گرانبها، نقره نموداري كامال مثبت داشته و توانسته از روز آغازين سال تا هفته دوم نزديك به7/0 دالر رشد را تجربه كند و به قيمت 18/25 دالر در هر اونس برسد.

اما پالتين تنها فلز اين ليست بود كه مانند نمودار ساالنه خود چندان رشدي نداشت و حتي روزهاي ابتدايي سال را با افت قيمت سپري كرد و قيمتآناز569 دالردرهراونسبه059 دالرسقوطكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.