افزايشپلكانيحقوقبازنشستگانتا02 درصد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير كار با اشاره به افزايش پلكاني حقوق بازنشستگان گفت: براي اين كار بيش از03 هزارميلياردريالازسويدولتتاميناعتبارشدوسعيميكنيم02 درصد به حداقلها افزوده شود.

عليربيعيبااشارهبهتوزيعسبدكاالدرارديبهشتماهاظهارداشت:امنيتغذايي در مقابله با سوءتغذيه كماكان از برنامههاي دولت در سالجاري است و براساس تصميم دولت اعتبار مورد نياز سبد كاال تامين شد. او درخصوص افزايش حقوق پلكاني بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: براي اين كار بيش از03 هزار ميليارد ريال )سه هزار ميليارد تومان( از سوي دولت تامين اعتبار شد و سعيميكنيم02 درصدبهحداقلهاافزودهشود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره اظهارات و وعدههاي برخي افراد براي افزايش چند برابري يارانهها گفت: اطالعي از اين موضوع ندارم و اين نوعي دروغ بد است و بايد به فكر بهتر شدن وضعيت دهكهاي پايين باشيم.

وي تاكيد كرد: يارانهها بايد در مسير اشتغال، درمان، آموزش و به صورت نقدي بهدهكپايينجامعهتعلقبگيرد.ربيعيتصريحكرد:دادنيارانه052 هزارتوماني به كل جامعه به معني خارج كردن چهار برابري از جيب فقراست كه تنها سبب افزايش مشكالت خواهد شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعداد كارگران بيمه شده ساختماني را008 هزار نفر اعالم كرد و گفت: براساس مصوبات جديد002 هزار نفر به اين تعداد افزوده شد. ربيعي يادآور شد: براساس مطالعات صورت گرفته عدهاي به ناحق تحت بيمه كارگران ساختماني بودند كه حذف شدند.

ويگفت:تعداد001 هزارنفرازكارگرانساختمانيدرفروردينويكصدهزار نفر ديگر در ارديبهشت به اين بيمهشدگان افزوده خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.