بيتوجهي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه فضای مجازي به فعاليت تورهاي جعلي؛ جرم مجازي، دردسر واقعي

Jahan e-Sanat - - News -

با گسترش دنياي مجازي روزبهروز جرائم و كالهبرداريها هم در اين فضا گسترش پيدا ميكند. خالفكاران اين بار س//راغ گردشگري رفتهان//د و از فروش تورهايي كه وجود ندارند پول زيادي به جيب ميزنند. اين در حالي است كه متاسفانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه فعاليت وبس//ايتها و ش//بكههاي مجازي نسبت به اين موضوع بيتوجه است.

معاونگردشگريگفت:اينكارگروهفعاليت كسانی را كه بدون مجوز و غيرقانوني به مردم خدمات پ//وچ يا جعلي ميفروش//ند، عملي مجرمانه نميداند.

مرتضيرحمانيموحدبايادآوريپروندههايي كه نوروز امسال در محاكم قضايي باز شدند و به تخلف دو آژانس مسافرتي بدون مجوز مربوط ميش//د )كه يكي از آنها غيرقانوني اما آزاد در بازار فعاليت ميكرد و باعث مالباختگي بيش از 100 مسافر شد و ديگري كه از تايلند خدمات و بليتهاي جعلي فروخته بود( به ايسنا گفت: متخلفاني از اين دس//ت، مشتريان خود را در فضاي مجازي پيدا ميكنند، هيچكدام بروشور چ//اپ نميكنند و تبليغات مكت//وب ندارند تا شناسايي ش//وند. تبليغات آنها يا از طريق ش//بكههاي مجازي است يا سايتهاي بدون مجوز دارند، به همين دليل ما هميشه توصيه كردهايم قبل از خريد مجازي بستههاي جذاب سفر، از اصالت و مشروعيت آن مطمئن شويد. او كه معتقد است بيشتر مردم از طريق همين وبسايتها و شبكههاي مجازي غيرقانوني، گرفتار افراد سودجو شدهاند، علت ساماندهي نشدن اين وضعيت را ناشي از مقاومت كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در پذيرش اين عمل مجرمانه دانست و تاكيد كرد: از ديدگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان متولي صدورمجوزدفاترخدماتمسافرتي،سايتهاي فروش خدمات گردش//گري و مراكز اقامتي و پذيرايي، هر روندي كه باعث فريب مردم شود يا اطالعات درستي را در اختيار مردم قرار ندهد يا قيمت خدمات در فضاي مجازي و حقيقي تفاوت داشته باشد بهگونهاي كه منجر به تخلف شود، عملي مجرمانه تلقي ميشود.

رحمانيموح//د اضافه ك//رد: وقتي تخلف هوشيارانه و عامدانه اتفاق ميافتد و سايتهايي به نيت سودجويي از مردم در زمان خاص مثل نوروز فعال ميشوند يعني عملي مجرمانه رخ داده در حال//ي كه كارگ//روه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، اين تخلفات را جزو فهرست جرائم قرار نداده و زماني كه متخلفان را معرفي ميكنيم،»فتا«پاسخميدهدكارگروهاينعمل را مجرمانه نميداند.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردش//گري بيان كرد: اگر از نظ//ر آن كارگروه، تخلفاتي كه در آژانسهاي مسافرتي و خانههاي استيجاري رخ ميدهد، عملي مجرمانه تلقي نميشود، پس چه عملي مجرمانه است و به زعم آنها جرم چيست؟

وي ادام//ه داد: »فتا« حتي براي مس//دود كردن سايتهاي بدون مجوز و متخلف با اينكه بارها نامه فرستاديم و در دستورالعمل راهحل برخورد را مش//خص كردهايم، متاسفانه اقدام نميكند چون آن را عملي مجرمانه نميداند. اين سايتها هم وقتي ميبينند هيچ اتفاقي نميافتد، همينطور بدون مجوز به كار خود ادامه ميدهند چون كسي با آنها كاري ندارد. ما هم نميتوانيم شرايط را ساماندهي كنيم.

رحمانيموحد گفت: قرار ما اين بود اگر از طريق برايراهاندازيسايتفروش خدماتگردشگريمجوزنگيرند،مسدودشوند. اين همراهي بايد از طرف دستگاه قضايي باشد تا جلوي تخلفات گرفته شود. اگر به زعم آنها سايتها و كانالهاي غيرمجاز متخلف نيستند پس چه چيزي تخلف است. اصال همينكه از دس//تورالعمل دولت عدول شده تخلف اتفاق افتاده اس//ت.معاون گردشگري با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در فضاي حقيقي دستورالعمل و حداقل اختياراتي دارد اما فض//اي مجازي از ح//وزه اختيار ما خارج اس//ت درباره جلوگيري از فعاليت غيرقانوني آژانسهاي مسافرتي كه مجوز آنها لغو شده و همچنان فضاي فيزيكي خود را حفظ كردهاند و به كس//بوكار ادام//ه ميدهند و حتي يك نمونه از آنها در همين نوروز سبب بروز تخلف و مالباختگي بيش از 100 مسافر شد به ايسنا توضيح داد: البته اين محدوديت قانوني براي س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره پلمب اماكن نيز وجود دارد چرا كه اعمال قانون اين سازمان در زمان بروز تخلف، حداكثر لغو مجوز است و پلمب، طبق حكم دستگاه قضايي اتف//اق ميافتد و پرونده هم در دادگس//تري رس//يدگي ميش//ود. وي افزود: هرچند براي تخلفاتاينبخش،مجلسقانونيمصوبكرده و رقم جريمه نيز شفاف مشخص شده و قانون در اين بخش روشن است اما تا حاال كم يا زياد آن را نگرفتهاند. دولت هم مصوبهاي در اينباره دارد كه صراحتا تعيين كرده اداره اماكن بايد با متخلفان برخورد كند. البته در برخي شهرها اين احكام به خوبي اجرا ميشود اما مهم تهران است؛جاييكهحساسيتفعاليتهايغيرمجاز بيشتر است و انتظار ميرود اوضاع در اين حوزه ساماندهي شود.

معاون گردشگري گفت: مشكل ما اين است كه ناظران و متوليان براساس دستورالعمل با يكديگر ارتباط ندارند. وقتي ضابط خود را در مقام ناظر و پاسخگو ميگذارد، اين گرفتاريها ه//م بهوج//ود ميآيد كه نميت//وان اوضاع را س//اماندهي كرد در حالي كه هر س//ازمان و نهادي بايد در جايگاه خود قرار گيرد. ما بهعنوان دستگاه ناظر و متولي به موضوع رسيدگي كنيم و پرونده را ارجاع دهيم و ضابط هم اجرا كند.

رحمانيموحد تاكيد كرد: اگر قرار است اين سيستمراسازمانميراثفرهنگيوگردشگري كه مجوز اين مراكز را صادر ميكند، مديريت كند پس بايد اين انتظار را هم داشته باشد كه وقتيخالفكارهارامعرفيميكند،شاهداعمال برخورد منطقي و قانوني باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.