فروش02 ميلياردتومانيسينماهايكشوردر نوروز

Jahan e-Sanat - - News -

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: »در ارديبهشتماه جشنواره بينالمللي فيلم فجر با شركت 57 كشور برگزار ميشود و گزارشهاي آن در روزهاي آتي ارائه خواهد شد و اين اتفاق بزرگي در تهران و منطقه است.«

سيدرضا صالحياميري در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبريك سال نو گفت: »دولت با همه تمام توان و ظرفيت برنامهريزي براي جامعه انجام داده است كه در راستاي شعار سال كه مقام معظم رهبري تعيين كردند گامهاي جدي برداريم.«

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: »در دو حوزه وزارتخانه ارشاد، شوراي معاونان و شوراي عمومي در راستاي شعار سال در حوزه فرهنگي و گفتمانسازي فرهنگي و اقتصاد مقاومتي براي عملياتسازي قدمهايي را برداشتيم و در حوزه سينما، كتاب، هنر و ساير حوزهها برنامهريزي آغاز كرديم تا بتوانيم در جهت تحقق اين شعار قدمهاي موثري برداريم.«

او با اشاره به گفتوگوي فرهنگي ميان اصحاب فرهنگ و هنر با دولتمردان افزود: »دومين نشست شورا را تا پايان فروردين با عنوان گفتوگوي فرهنگي ميان اصحاب فرهنگ و هنر با دولتمردان برگزار ميكنيم يعني در هر نشستي دولتمردان گزارشاتي را به اصحاب فرهنگ و هنر خواهند داد.«

صالحياميري تصريح ك//رد: »در خصوص تحوالت اجتماعي و فرهنگي و نظام سالمت تا پايان فروردين نشست دوم برگزار ميشود.« او ادامه داد: »در مجموع در سال جاري دولت عزم خود را جزم كرده تا يك حركت بزرگ ملي در جهت افزايش اشتغال، توليد ملي صورت گيرد و در وزارت فرهنگ و ارشاد با همكاري 30 نهاد براي گفتمانسازي و بسترسازي فرهنگي و تحقق شعارها تالشميكنيم.« صالحياميريدررابطهبااكراننوروزيفيلمهانسبتبهسال گذشته گفت: 20 ميليارد تومان سينماي ما در ايام نوروز فروش داشته است و اين ايام بعد از انقالب از نظر كيفيت و كميت بيسابقه است و در سال گذشته بيش از 150 ميليارد تومان در مجموع فروش داشتيم.

وزير ارشاد با بيان اينكه تحوالتي كه در حوزه سينما در حال شكلگيري است قابل توجه است، بيان كرد: »اتفاق جديدي در راه است كه در ارديبهشتماه جشنوارهبينالملليفيلمفجرباشركت75 كشوربرگزارميشودوگزارشهايآن در روزهاي آتي ارائه خواهد شد و اين اتفاق بزرگي در تهران و منطقه است.«

صالحياميري با اشاره به برگزاري نمايشگاه كتاب گفت: »نمايشگاه كتاب ارديبهشتماه در شهر آفتاب برگزار ميشود و برنامهريزيهاي الزم انجام شده و با حضور رييسجمهور محترم به صورت گسترده و قويتر از سالهاي گذشته برگزار ميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.