تاريخ برگزاري اسكار عوض شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- آكادمي اس//كار تاريخ برنامههاي اسكار س//ال 2018 را اعالم كرد. برگزاري نودمين دوره اسكار در سال 2018 براي تاريخ چهار مارس 13) اس//فند (1396 و پس از برگزاري المپيك زمستاني در كرهجنوبي تعيينشد.

اس//كار و تلويزيون ABC كه پخش اين برنامه را برعهده دارد ديروز اعالم كردند فصل 2018 با تفاوتهايي نسبت به سالهاي پيش همراه خواهد بود.

نودمين مراسم ساالنه اسكار در تاريخ 4 مارس 2018 در اين شبكه روي آنتن ميرود و تاخير در برگزاري مراس//م به دليل همزماني آن با المپيك زمس//تاني در پيونگچانگ در كرهجنوبي اس//ت كه 25 فوريه برگزار ميشود.

مرحله رايدهي براي تعيين نامزدها از 5 ژانويه 2018 كليد ميخورد و 12 ژانويه مهلت اعضاي آكادمي براي انتخاب نامزدها به پايان ميرسد. مرحله راي دادن براي انتخاب نامزدهاي نهايي 20 فوريه شروع ميشود و 27 فوريه به پايان ميرسد. اهداي جوايز گاورنورز نيز 11 نوامبر 2017 انجام ميشود.

آكادمي اسكار اعالم كرد: با پشت سر گذاشتن اين دوره، نودويكمين دوره اس//كار به تاريخ معمول خود بازميگردد و 24 فوريه 2019 انجام ميشود. نودودومين دوره در تاريخ 23 فوريه 2020 و نود و سومين دوره 28 فوريه 2021 برگزار خواهد شد.

آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي سه سال پيش هم در اقدامي مشابه تاريخ برگزاري مراس//م را براي جلوگيري از تداخل با بازيهاي المپيك زمستاني تغيير داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.