پالتوهاي رايگان و نيم بها براي جشنواره تئاتر دانشگاهي

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- دبيرخانه بيس//تمين جشنواره تئاتر دانشگاهي در راستاي حمايت از تئاتر دانشجويي، پالتوهاي رايگان و با تخفيف 50 درصد را براي استفاده گروههاي دانشجويي تئاتر در نظر گرفته است.

براساس تفاهمنامهاي بين دبيرخانه جشنواره و تعدادي از پالتوهاي تئاتري، پالتوهاي همراه با بيستمين دوره جشنواره تئاتر دانشگاهي معرفي شدند.

بر اين اساس گروههاي تئاتر دانشجويي راه يافته به بازبيني مرحله دوم ميتوانند از ش//ش مركز، پالتو اداره تئاتر، پالتو پيچ، پالتو الم، پالتو اورنگ، پالتو پيچك و پالتواي به صورت رايگان در نوبت صبح يا با تخفيف 50 درصد در نوبت بعدازظهر استفاده كنند.

گروهها ميتوانند با مراجعه به دبيرخانه جشنواره به آدرس خيابان انقالب، چهارراه وليعصر، مقابل پارك دانش//جو، كوچه شهيد باالور، ساختمان شماره يك معاونت فرهنگي و اجتماعي، پالك 4، طبقه 5 نسبت به دريافت معرفينامه اقدام كنند. بيستمين جشنواره بينالمللي تئاتر دانش//گاهي ايران از 15 تا 23 ارديبهش//تماه به دبيري مهدي گمار برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.