ساختيادبوديبرايعباسكيارستميدرتهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- اثر يادبودي براي عباس كيارستمي، كارگردان و عكاس در ش//هر تهران اجرا ش//د. يك هنرمند نقاش از اج//راي اثري براي يادبود عباس كيارس//تمي در دومين س//االنه »بهارستان« خبر داد و گفت: با توجه به اينكه عش//ق به طبيعت در كيارس//تمي براي همه ما يك درس بود، طبيعي اس//ت كه بخواهيم در فصل بهار و بيداري طبيعت به او اش//اره كنيم و بخش//ي از »بهارستان« را به يادبود اين بزرگوار اختصاص دهيم.

بهزاد ش//فق از هنرمندان بخ//ش آثار حجمي و هنرهاي محيطي درباره اجراي اثري براي يادبود عباس كيارس//تمي در دومين ساالنه بهارستان، توضيح داد: با توجه به اينكه ما امسال در بهار، ديگر عباس كيارستمي را بهعنوان يك چهره برجسته و دوستداشتني هنر در كنار خود نداريم، تصميم گرفتم كاري را به ايش//ان در اين رويداد تقديم كنم. او ادامه داد: با توجه به اينكه عش//ق به طبيعت در كيارس//تمي براي همه ما يك درس بود، طبيعي است كه بخواهيم در فصل بهار و بيداري طبيعت به او اشاره كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.