تالش وزارت ارتباطات براي فيلتر كردن تماس صوتي تلگرام؛ ماموريتغيرممكن!

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

گروهفناوري-به دنبال برقراري امكان تماس صوتي كاربران تلگرام در كش//ورهاي غرب اروپا، وزير ارتباطات از »بررس//ي امكان تماس صوتي رايگان در تلگرام« براي كاربران ايراني خبر داده است در حالي كه به گفته كارشناسان فني حوزه IT در صورت عدم رضايت عوامل داخلي با اين قابليت امكان فيلتر آن در تلگرام وجود ندارد.

تيم تلگرام چندي پيش با انتش//ار پستي در وبالگ خود از انتش//ار قابليت مكالمه صوتي در اين اپليكيش//ن پيامرس//ان خبر داده بود و اين امكان در حال حاضر از 30 مارس 10) فروردين( براي كاربران ساكن غرب اروپا فراهم شده است و قادر به برقراري مكالمات صوتي هستند و پس از آن در آمريكا و بعد در آسيا اجرايي ميشود و به زودي كاربران ساير كشورها هم ميتوانند از آن استفاده كنند.

در صورتي كه امكان تماس صوتي تلگرام در سراسر جهان اجرا شود هيچ كشوري نميتواند براي استفاده از آن با تلگرام مذاكره كند!

محم//ود واعظ//ي چندي پيش از تش//كيل كميتهاي براي بررسي اثرات رايگان بودن تماس صوتي ش//بكه اجتماعي تلگرام روي اپراتورهاي داخلي خبر داده بود و اعالم كرد كه مس//ووالن تلگ//رام چندي پيش موض//وع راهاندازي تماس صوت//ي رايگان براي كاربران ايران//ي را با وزارت ارتباطات در ميان گذاشته بودند كه اين امر منوط به بررسي اثرات آن روي فعاليت اپراتورهاي داخلي شد يعني اين قابليت تنها با تاييد و رضايت دولت قابل استفاده خواهد بود در حالي كه در صورتي كه امكان تماس صوتي تلگرام در سراسر جهان اجرا شود، هيچ كشوري نميتواند براي استفاده از آن با تلگرام مذاكره كند!

حسين امامي، پژوهشگر رسانههاي نوين در رابطه با اظهارات وزير ارتباطات ميگويد كه علت راهان//دازي فاز به فاز تلگرام براي امكانات صوتي مجاني معموال رفع اش//كاالت احتمالي است و وزير حرف عجيبي را نزديك به انتخابات مطرح كرده است چراكه قابليت جديد تلگرام براساس برنامهريزي اين ش//ركت به اين صورت است كه ابتدا اين قابليت در اروپاي غربي و پس از آن در آمريكا و بعد در آسيا اجرايي شود بنابراين تاخير در افزوده ش//دن اين قابليت به اين اپليكيش//ن بهدلي//ل رايزنيهاي مس//ووالن تلگ//رام با وزير ارتباطات نيست!

وي در ادامه تاكيد ميكند: مساله مورد بحث درخصوص قابليت جديد تلگرام اين است كه در اين ماجرا شركتهاي مخابراتي متضرر ميشوند، همانطور كه با ورود تلگرام مردم اساماس را ترك كردند و با افزوده شدن امكان برقراري تماسهاي صوتي كه به صورت رايگان ميسر ميشود، سود و درآمدزايي كه ش//ركتها براي آن برنامهريزي كردهاند با مش//كل مواجه ميش//ود و وزراتخانه منافع ش//ركتهاي مخابراتي را در اين حوزه در نظر ميگيرد اما اينكه مانع ورود تكنولوژيهاي جديدشودهمدرستنيستچراكهاينشركتها بايد در زمينه خدمات خود به مشتريان نوآوري داشته باشند و از اين طريق با اين اپليكيشنها رقابت كنند.

به گزارش ايلنا، حسين امامي يكي از مشكالت ح//وزه IT را فقدان آين//ده نگري در اين بخش عنوان ميكند و ميگويد: متاس//فانه سيس//تم زيرساختي را ارتقا ندادهاند و آينده پژوهي در اين حوزه وجود ندارد.

تماسهاي صوت//ي و ويدئويي كه بهصورت رايگان ايجاد ميش//ود س//ود اپراتوره//ا را كم ميكند و آنها با ضرر هنگفتي مواجه ميشوند؛ مخصوصابا02 ميليونكاربركهازتلگراماستفاده ميكنندبنابراينچالشجديديبرايشركتهاي مخابراتي ايجاد ميشود كه در سالهايهاي اخير بيشتر به فكر فروش سيمكارت يا درآمدزايي از طريق فروش شارژ بودهاند.

تلگ//رام از 30 م//ارس 10) فروردين( امكان تماس صوتي رايگان را براي كاربران اروپاي غربي فراهم كرده است.

تلگ//رام يك//ي از محبوبترين ش//بكههاي اجتماعي در ايران است كه ميليونها كاربر دارد و گفته ميشود تنها در پيامرسان تلگرام حدود 100 هزار كانال توسط كاربران ايراني ايجاد شده و روزانه بيش از يك ميليون و 200 هزار مطلب در آنها توليد ميشود.

از آنجاي//ي كه تلگ//رام جزو صدرنش//ينان ش//بكههاي پرطرفدار در دنياس//ت و جزو 10 شبكهمحبوبدنيانيزهست،اينشبكهبيشترين كاربر را در ايران دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.