صفحه نمايشگر تلفنهمراهي كه خود را ترميم ميكند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-افتادنتلفنهمراهرويزمينكهباشكستهشدناحتماليصفحه نمايش//گر آن همراه باشد دو گزينه پيش پاي صاحب آن قرار ميدهد: تعمير تلفنهمراه يا تعويض آن اما حاال گزينه س//ومي هم مطرح شده است.شيميدانهاي دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد اختراع جالب توجهي را رسانهاي كردهاند. در واقع آنها گزينه سوم موردنظر را اينگونه مطرح كردهاند: اس//تفاده از موادي ويژه در ساخت صفحه نمايشگر كه قابليت ترميم خود را دارند.اين محققان فناوري جديدشان را بارها مورد آزمايش قرار داده و طي آنها قابليت ماده موردنظر در ترميم شكستگيهاي ناشي از ضربات را مورد بررسي دقيق قرار دادهاند.در اين بررسيها مشخص شد وقتي ماده موردنظر به دو نيم تكه ميشود تنها در كمتر از 24 ساعت و بهطور كامال خودكار خود را ترميم كرده و يكپارچه ميشود.ويژگي مهم اين ماده انعطافپذير بودن آن است به طوريكه مشخص شده تا 50 برابر اندازهاصليمنعطفميشود.محققاندرساختاينمادهمخصوصازنوعي پليمر انعطافپذير و نمك يوني استفاده كردهاند.اين براي نخستينبار است كه محققان به ساخت مادهاي با ويژگي ترميم خودكار موفق ميشوند كه در عين حال رساناي الكتريسيته هم محسوب ميشود. همين ويژگي آن را براي استفاده در ساخت نمايشگر تلفنهاي همراه و باتريها به يك انتخاب ايدهآل تبديل كرده است.در حال حاضر در برخي تلفنهاي همراه ساخت شركت كرهاي الجي از اين ماده استفاده ميشود هرچند از آن در قس//مت پشت محصول و نه صفحه نمايشگر آن استفاده شده است زيرا رساناي الكتريسيته نبوده و به همين دليل قابليت به كارگيري در صفحه نمايشگر را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.