عدم پشتيباني مايكروسافت از وب سرور 2003

Jahan e-Sanat - - News -

مايكروس//افت برنامهاي براي عرض//ه وصله امنيتي به منظور برطرف كردن يك آسيبپذيري خطرناك كه 600 هزار وب سرور را دچار مشكل ميكند، ندارد.مشكل يادشده رايانههاي مجهز به وب سرور 2003 كه WebDAV روي آنها فعال شده باشد را دچار مشكل ميكند.آسيبپذيري يادشده مربوط به ‪Internet Information Services‬ ‪6,0 ((IIS‬ مايكروسافت بوده و اين شركت ميگويد برنامهاي براي عرضه يك وصله بهروزرساني به منظور برطرف كردن آن ندارد.اين مشكل به هكرها امكان ميدهد از راه دور و بدون نياز به دسترسي فيزيكي به رايانهها محتواي وب را روي رايانههاي كاربران دس//تكاري كرده و امنيت آنان را به خطر بيندازند.به گزارش فارس، آس//يبپذيري يادشده اولين بار توسط محققاني به نامهاي ژينينگ پنگ و چن وو از دانشگاه فناوري گوانگجو شناسايي شد. اين محققان ميگوين//د پي//ش از اين ه//م از حفره امنيتي يادش//ده سوءاس//تفاده شده است و اولين بار محققان در تاريخ 27 مارس موفق به شناس//ايي آن ش//دهاند. انتظار ميرود در صورت عدم حل اين مش//كل هكرها ب//از هم بدافزارهاي مخرب//ي براي سوءاس//تفاده از آن طراحي كنند.مش//كل يادش//ده در سيستمهايي كه ‪6,0 IIS‬ روي ويندوز سرور 2003 آر2 نصب شده و در حال اجراشدن باشد وجود دارد. مدت زمان پش//تيباني مايكروسافت از ويندوز يادشده 20 ماه قبل به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.