خالي كردن خودپردازهاي بانكي با ايجاد تنها يك حفره

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

هكره//ا ميتوانند ب//ا ايجاد تنها يك حفره روي س//طح خودپردازهاي بانكي با استفاده از مته و دستگاه دريل مبالغ كالني را از داخل آنها سرقت كنند.

محققان موسسه امنيتي كاسپراسكاي در روسيه ميگويند با موفقيت توانستهاند پولهاي قرار گرفته شده در داخل يك دستگاه خودپرداز بانكي را با سوراخ كردن آن با استفاده از مته خارج كنند.البته محل ايجاد اين حفره روي دستگاه خودپرداز اهميت زيادي دارد. بعد از اين كار بايد از يك ابزار هكري خاص كه با صرف تنها 15 دالر قابل ساختن است استفاده كرد و آن را با استفاده از سيم به دستگاه خودپرداز متصل كرد و فراميني را به آن منتقل كرد تا خودپرداز فرآيند پرداخت پول را آغاز كند. به گزارش مهر، محققان نام شركت سازنده خودپرداز و بانكي كه دچار اين مشكل شده را افشا نكردهاند ولي هشدار دادهاند كه هكرها پيش از اين از روش يادشده براي خالي كردن خودپردازها در روسيه و اروپا استفاده كردهاند و بسياري از خودپردازها در سراس//ر جهان در برابر اين ش//يوه هكري كه اجراي آن چند دقيقه به طول ميانجامد، آسيبپذير هستند.بررسيها در اين زمينه پاييز سال گذشته آغاز شد زيرا در اين زمان مشخص شد خودپردازهاي يك بانك به طور كامل و بدون اعمال زور تخليه ش//دهاند و روي آنها تنها يك حفره كوچك ايجاد شده است. هكرها براي مخفي كردن اين حفره روي آن را با استفاده از يك برچسب پوشانده بودند اما محققان امنيتي سرانجام توانستند جزييات فني اين نوع حمله را كشف كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.