دیدارمدیرعاملشرکتگازگیالنباکارکناناداراتشهرستانرشتوشهرهایتابعه

Jahan e-Sanat - - News -

ظهیری مدیرعامل ش//رکت گاز گیالن با حضور در ادارات گاز منطقه یک و دو رش//ت، خمام، خش//کبیجار، لشت نشا، کوچصفهان و سنگر، با کارکنان این ادارات دیدار کرد.

در این دیدارها که معاون بهرهبرداری، رییس بهرهبرداری شهرستانها و رییس روابط عمومی مدیریت عامل را همراهی میکردند، ظهیری ضمن تبریک سال نو به کلیه همکاران عزیز، از تالشهای آنها در س//ال گذش//ته تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد در س//ال جدید با همت بیش//تر در راه خدمترسانی به مردم و مشترکین عزیز تالش کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.