اقامت 700 هزار نفری گردشگران در ساری

Jahan e-Sanat - - News -

رییس س//تاد اجرایی خدمات سفر شهرستان س//اری گفت: از 26 اسفند تا 13 فروردین حدود 700 هزار نفرشب اقامت در مرکز استان داشتیم.

احمد حسینزادگان با اشاره به اینکه بیش از006 هزار نفر از جاذبههای گردشگری شهرستان ساری بازدید کردند، افزود: در ایام فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر در مرکز استان، 518 مورد بازدید نظارتی انجام شد.

فرماندار ساری با بیان اینکه در مجموع بازدیدها چهار تشویق و چهار تذکر داشتیم، گفت: در این ایام بیش از01 میلیون لیتر بنزین معمولی،279 هزار لیتر بنزین سوپر و یک میلیون و 597 هزار لیتر نفت گاز مصرف شده است.

رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان ساری تصریح کرد: آموزش و پرورش ناحیه یک 17480 نفر شب و ناحیه دو 5082 نفر شب اقامت داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.