حفظ حریم خطوط لوله گاز در سیستانوبلوچستان

Jahan e-Sanat - - News -

مدی//ر منطق//ه 6 عملیات انتقال گاز ایران، طی جلس//های با معاون عمرانی استاندار سیستانوبلوچس//تان ضمن تشکر از حمایتهای استانداری، بر حفظ حریم خطوط لوله انتقال گاز به عنوان سرمایه ملی تاکید کرد.

کرم گودرزی در این دیدار که در دفتر معاون اس//تاندار سیستانوبلوچستان برگزار شد، با اشاره به توسعه روز افزون خطوط لوله فشار قوی گاز در این استان و راهاندازی خط لوله ایرانشهر به زاهدان، گفت: باید تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط در جهت حفظ و صیانت از خطوط لوله و اخذ استعالمات الزم در راستای به حداقل رساندن خسارتهای ناشی از عدم رعایت حریم خطوط لوله گاز با این منطقه عملیاتی همکاری داشته باشند.

وی افزود: بدون ش//ک این همکاری باعث انتقال پایدار و مس//تمر گاز طبیعی به عنوان زیرساخت مهم و تاثیرگذار در توسعه استان در حفظ سرمایه ملی و امنیت جانی و مالی هموطنان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.