تصویب طرح جامع منطقه آزاد انزلی در هیات دولت

Jahan e-Sanat - - News -

در تاریخ نهم فروردینماه سال 96 طرح جامع منطقه آزاد انزلی به تصویب هیات دولت رسید. این طرح بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابالغ شد.

نکته جالب توجه اینکه منطقه آزاد انزلی نخس//تین منطقهای اس//ت که در میان مناطق آزاد طرح جامع آن به استناد ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصویب هیات دولت رسیده است.

در این طرح راهبردهای اصلی فعالیتهای اقتصادی منطقه آزاد انزلی بر محور تولید و مبادالت تجاری این منطقه با خارج از کشور، ترانزیت کاال و انبارداری و همچنین گردشگری تعیین شده است.

با توجه به راهبردهای اقتصادی ذکرشده در طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مجتمع بندری کاسپین و مسیرهای دسترسی به آن نقش بااهمیتی در فعالسازی ظرفیتهای تجاری و اقتصادی منطقه بر عهده خواهند داشت.

الزم ب//ه ذکر اس//ت در این طرح قلمروبندی اراضی مح//دوده منطقه آزاد انزلی و کاربریهای آن در راس//تای اهداف راهبردی تعیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.