نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مهمترین راهبرد وزارت راه در تحقق شعار امسال

Jahan e-Sanat - - News -

عباس آخوندی نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را مهمترین راهبرد وزارت راه و شهرسازی برای تحقق شعار سال 96 خواند و گفت: در جریان سفررییسجمهوربهکشورروسیهیادداشتتفاهمیمیانصنعتگرانایرانی و روسی به منظور تامین 500 واگن مسافری به امضا رسید.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، عباس آخوندی نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را مهمترین راهبرد این وزارتخانه برای تحقق شعار سال 96 مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال خواند و گفت: این اقدام در بخشهای مختلف ازجمله صنعت و گردشگری و حملونقل افزایش اشتغال را به همراه دارد.

وی افزود: بهطور جدی نیاز به نوسازی ناوگان در حوزههای جادهای، هوایی و ریلی داریم بهطوریکه در ابتدای دولت یازدهم ناوگان ریلی با عمر باالی 65 سال در حال فعالیت بود و در سال 95 ناوگان ریلی با عمر بیش از 45 سال را از رده خارج کردیم.

وزیر راهوشهرس//ازی تصریح کرد: در صورت اقدام برای خارج کردن ناوگان ریلی با عمر بیش از 35 س//ال در س//الجاری با تنگنای بس//یار شدیدی مواجه خواهیم شد.

آخوندی تاکید کرد: در واقع باید در دو حوزه بار و مسافر سرمایهگذاری جدی در نوسازی ناوگان شود.

وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این دو حوزه بیان کرد: البته سال گذش//ته سرمایهگذاری ارزشمندی برای نوسازی شش هزار واگن باری صورت گرفت و باعث افزایش امیدواری شد.

وزیر راهوشهرسازی به سفر اخیر رییسجمهور به کشور روسیه اشاره کرد و گفت: در سفر ایشان یادداشت تفاهمی میان صنعتگران داخلی و روسی برای تامین005 واگن مسافری با استانداردهای بینالمللی به امضا رسید و در صورت عملیاتی شدن این یادداشت تفاهم در سالجاری میتوان شاهد نوید بسیار خوبی در بخش حملونقل ریلی مسافری بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.