برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل نوس//ازی مدارس گیالن از برگزاری نوزدهمین جش//نواره خیرین مدرسهساز استان در فروردینماه سالجاری خبر داد.

مق//دم، مدیرکل نوس//ازی مدارس گی//الن در گفتوگ//و باروابط عمومی با اعالم این خبرافزود: جش//نواره خیرین مدرسهساز گیالن با رویکرد »مشارکت خیری//ن مدرسهس//از در ایمنس//ازی م//دارس« در تاری//خ 31 فروردینم//اه برگزار خواهد شد.

وی از آمادگی کامل ستاد برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز اس//تان برای برگزاری این جش//نواره خبر داد و خواستار برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر این جشنواره شد.مقدم با بیان اینکه به همت خیرین مدرسهساز، گیالن توانست جزو استانهای برتر در تحقق تعهدات خیرین مدرسهساز باشد، خاطرنشان کرد: خیرین مدرسهساز نقش مهم و تاثیرگذاری در توسعه فضاهای آموزشی به ویژه در مناطق محروم دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.