افتتاح مترو تا شش ماه آینده

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- از مجموع 48 هزار واحد مسکن مهر هشتگرد 10 هزار واحد نیمهتمام است که مدیرعامل شهرهای جدید وعده داده این تعداد نیز تا پایان دولت یازدهم افتتاح میشود.

اواخراسفندماهسالگذشته0717 واحدمسکونیوششپروژهزیربنایی و روبنایی در هشتگرد به بهرهبرداری رسید که با این حساب تعداد واحدهای تکمیلشدهبه83 هزارواحدرسیدهو01 هزارواحدباقیماندهتاپایاندولت افتتاح میشود.یک باب مدرسه، سه باب مسجد، دوباب کالنتری، یک زمین ورزشیو0717 واحدمسکنمهرازجملهمواردیبودکهمحسننریماندر پایانسالقبلروبانافتتاحآنهاراقیچیکردوبرایناساسحدود03 هزار نفر در این واحدها مستقر خواهند شد. برای ساخت این واحدهای مسکونی چهار هزار میلیارد تومان از محل آورده مردم و تسهیالت بانکی هزینه شده است.نریمان همچنین از بهرهبرداری موقت از مترو شهر جدید هشتگرد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بزرگترین ایستگاه مترو کشور در شهرجدید هشتگرد تا شش ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.