سودانباشته38 میلیاردریالی»ولیز«

Jahan e-Sanat - - News -

»ولیز«صورتهایمالیدوره9 ماههسالمالیمنتهیبه03 اسفندماه 95 را با س//رمایه 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. لیزینگ ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 95 مبلغ 267 میلیارد و 874 میلیون ریال درآمد لیزینگ داشت. از درآمد این شرکت هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 42 میلیارد و 796 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای عمومی، اداری و تشکیالتی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه افزوده شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ شش میلیارد و 373 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 11 ریال سود به ازای هر سهم محققشدکهنسبتبهدورهمشابهسالگذشتهمعادل98 درصدکاهش نشان میدهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 83 میلیارد و 823 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای »ولیز« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.