تنظیم بازار باعرضه منظم آلومینیوم

Jahan e-Sanat - - News -

آلومینیوم طی سالهای گذشته تمامی محصوالت فل//زی اعم از مس، آلومینیوم و ف//والد در بورس کاال معامله ش//د که کش//ف واقعی قیمتها، جلوگیری از انحصار و شفافیت در روند داد و ستدها از ثمرات معامله محصوالت در این بازار مالی بوده است. به گزارش ایسنا، در حالی که قیمت آلومینیوم در ابتدای س//ال گذشته با افتی حدود 170 دالری مواجه بود اما در ادامه سال 1395 روندی صعودی در پیش گرفت و با تلورانس//ی نسبی در نهایت در پایان سال قیمت نزدیک به 1900 دالر را به ثبت رساند.نرخهای جهانی نشان میدهد که قیمت آلومینیوم نس//بت به سال گذشته با حدود 26 درصد رشد همراه بوده است.این در حالی است که فلز آلومینیوم از ابتدای سال 1396 تا امروز روندی صعودی در پیش گرفت و از حدود 1905 دالر در ابتدای سال به 1955 دالر رسید که این روند صعودی نوید بهبود بیشتر بازار این فلز را میدهد. همچنین آلومینیوم در سال گذشته موضوعات مختلفی را از سر گذراند که از جمل//ه آن عرضه منظم در بورس کاال بود؛ به گونهای که بعد از مشکالتی که در نیمه اول سال 1395 برای تولیدکنندگان این محص//ول به وجود آمد عرضه این فلز چن//دان رضایت بخش نبود و مش//کالتی را برای تولیدکنندگان صنایع وابسته به ورق و شمش آلومینیوم به وجود آورد که در نهایت آذرماه سال گذشته مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از عرضه منظم آلومینیوم در بورس کاال خبر داد و گفت: طی س//الهای گذشته تمامی محصوالت فلزی اعم از مس، آلومینیوم و فوالد در بورس کاال معامله ش//د که کش//ف واقعی قیمتها، جلوگیری از انحصار و شفافیت در روند داد و ستدها از ثمرات معامله محصوالت در بورس کاال بوده است. وی با اشاره به مشکالت متعددی که سر راه تولیدکنندگان آلومینی//وم قرار گرفته ب//ود، ادامه داد: عدم عرضه این محص//ول طی مقطع//ی در بورس کاال به مش//کالت تولیدکنندگان این صنعت باز میگشت که این موانع با نشست و جلسات متعددی با عوامل مربوطه برطرف شد. اکنون نیز با تعیین قیمت پایه بر مبنای فرمول جدید و کش//ف بهتر قیمت، شاهد عرضه منظم این محصول در بورس کاال هس//تیم. آغاز احداث آلومینیوم جنوب ب//ا 1/2 میلیارد دالر در منطقه ویژه اقتصادی المرد به عنوان یکی از صنایع انرژی بر و از سر گیری همکاری مشترک ایران و هند برای احداث یک واحد آلومینیوم در جنوب ایران که به خاطر رکود جهانی متوقف شده اهم سرگذشت آلومینیوم در سال قبل بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.