مشموالن سهام عدالت مراقب کالهبرداران باشند

Jahan e-Sanat - - News -

مشاور رییس کل سازمان خصوصیسازی گفت: مشموالن باید هوشیار باشند تا تحت تاثیر سودجویان قرار نگیرند. به گزارش سازمان خصوصیسازی، سیدجعفر سبحانی درباره گزارش مواردی از مراجعه برخی افراد به در خانهها و درخواست پول برای س//هام عدالت گفت: مشموالن باید هوشیار باشند ت//ا تحت تاثیر س//ودجویان قرار نگیرند. مش//اور رییس کل سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا داللیهای احتمالی برای سهام عدالت، انتظار میرود مشموالن با مراجعه به تارنمای سازمان خصوصیسازی یا س//امانه سهام عدالت یا تماس با مرکز پاسخگویی تلفنی آخرین خبرها را دنبال کنند.سبحانی اضافه کرد: مشموالن به سادگی و حتی از منازل خود میتوانند به صورتحساب خود دسترسی داشته باشند و این کار در کافی نتها حداکثر در زمان سه تا چهار دقیقهای قابل انجام است. وی هشدار داد: همه روزه گزارشهایی به سازمان خصوصیسازی در خصوص اخذ هزینههایی بابت ثبت نام جدید، افزایش دارایی مشموالن ...و میرسد و حتی کارتهایی از سوی سودجویان تهیه شده و در قبال دریافت مشخصات افراد پول مطالبه میکنند که همه این کارها خالف قانون و قابل پیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.