شفافسازی 9 ماهه »فوالی«

Jahan e-Sanat - - News -

»ف//والی« صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 95 را حسابرسی نشده و با سرمایه 134 میلیارد ریال منتشر کرد. صنایع فوالد آلیاژی یزد در سه ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ 326 میلیارد و 943 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمد عملیاتی کس//ر شد و سود ناخالص دوره برابر 27 میلیارد و 770 میلیون ریال به دست آمد. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش و اداری کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 22 میلیارد و 902 میلیون ریال رس//ید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرمتفرقه به آن اضافه شد و س//ود خالص دوره به مبلغ 13 میلیارد و 593 میلیون ریال محاس//به شد و بر این اساس مبلغ 101 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 41 درصد کاهش نشان میدهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 53 میلیارد و 990 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای »فوالی« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.