انتشارعملکرد9 ماهه»خوساز«

Jahan e-Sanat - - News -

»خوساز«صورتهایمالیدوره9 ماههسالمالیمنتهیبه03 اسفندماه 95 را با س//رمایه 250 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. محورسازان ایرانخودرو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 95 مبلغ دو هزار 213و میلیاردو049 میلیونریالدرآمدعملیاتیداشت.ازدرآمدعملیاتیاین دوره، بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 196 میلیارد و 284 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای عملیاتی کسر شد و این شرکت معادل 30 میلیاردو965 میلیونریالزیانعملیاتیشناساییکرد.اززیانعملیاتی دوره نیز درآمدهای غیرعملیاتی کسر و هزینههای مالی به آن اضافه شد و زیان خالص برابر 38 میلیارد و 423 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ451 ریال زیان به ازای هر سهم محقق شد. به زیان خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 43 میلیارد و 795 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای »خوساز« منظور شد. یادآوری میشود این شرکت در دوره مشابه در سال گذشته سود خالص را مبلغ 586 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را دو ریال اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.