سود003 میلیاردریالی»فباهنر«

Jahan e-Sanat - - News -

»فباهنر«صورتهایمالیسهماههسومسالمالیمنتهیبه03 اسفند59 راباسرمایه009 میلیاردریالبهصورتحسابرسینشدهمنتشرکرد.صنایعمس شهید باهنر در سه ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ سه هزار 298و میلیارد و 507 میلیونریالدرآمدعملیاتیکسبکرد.ازدرآمداینشرکتبهایتمامشده درآمدهایعملیاتیکسرشدوسودناخالصدورهبرابر632 میلیاردوششمیلیون ریالبهدستآمد.ازسودناخالصدورهنیزهزینههایفروش،اداریوعمومیکسر ودرآمدهایعملیاتیبهآناضافهشدوسودعملیاتیدورهبهمبلغ212 میلیاردو 272 میلیونریالرسید.ازسودعملیاتیدورهنیزهزینههایمالیومالیاتکسر شد و پس از اضافه شدن درآمدهای متفرقه به آن سود خالص دوره به مبلغ09 میلیاردو538 میلیونریالرسیدوبرایناساسمبلغ101 ریالسودبهازایهر سهممحققشدکهنسبتبهدورهمشابهسالگذشتهمعادل52 درصدافزایش نشان میدهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایتمبلغ003 میلیاردو012 میلیونریالسودانباشتهپایاندورهدرحسابهای اینشرکتمنظورشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.