پوشش26 درصدیپیشبینی»کطبس«

Jahan e-Sanat - - News -

»کطبس«پیشبینیدرآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه03 اسفندماه 95 راباسرمایه051 میلیاردریالبهصورتحسابرسینشدهمنتشرکرد. زغالسنگنگینطبسسودهرسهمسالمالیمنتهیبه03اسفندماه 1395 را مبلغ 302 ریال برآورد و اعالم کرد طی دوره 9 ماهه این سال مالی با شناس//ایی 187 ریال س//ود به ازای هر سهم معادل 62 درصد از پیشبینیهایشرامحققکرد.»کطبس«دالیلتغییراطالعاتپیشبینی سالمالی59 راحسابرسینشدهنسبتبهاطالعیهقبلیرامواردزیراعالم کرده است. تغییر در مبلغ فروش به دلیل تصویب افزایش 24 درصدی نرخ زغالس//نگ توسط کمیته پشتیبانی زغالسنگ انجام یافته است. همچنین شرکت در حال تکمیل فرایند تنظیم قراردادهای مربوطه است که با امضای الحاقیه یا ابالغ افزایش قیمت قابل اعمال، در اس//رع وقت اطالعرسانی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.