پوشش 78 درصدی EPS »شتوکا«

Jahan e-Sanat - - News -

»شتوکا«پیشبینیدرآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه03 اسفندماه 95 را با سرمایه 70 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اس//فندماه 95 را مبلغ 379 ریال برآورد و اعالم کرد طی دوره 9 ماهه این س//ال مالی با اختصاص 296 ریال سود به ازای هر سهم معادل 78 درصد از پیشبینیهایش را پوشش داده است. همچنین »شتوکا« سود خالص دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 95 را مبلغ 20 میلیارد و 700 میلیون ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.