فرصت بزرگ بازار سرمایه در فاینکس

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان گفت: با توجه به حضور تمامی نهادهای مالی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصت مغتنمی فراهم آمده تا با معرفی بازار سرمایه جایگاه این بازار را ارتقا دهیم.به گزارش سنا، محمودرضا خواجهنصیری افزود: نمایش//گاه بورس، بانک، بیمه شاید تنها فرصت جدی اطالعرس//انی گس//ترده بازار سرمایه است. تاکنون بحثهای مربوط به فرهنگسازی، بازاریابی و تبلیغات مغفول مانده و باید از فرصت برگزاری نمایشگاه فاینکس به بهترین شکل استفاده شود. وی برگزاری زودتر از موعد همیشگی نمایشگاه فاینکس را عامل جلب شدن توجه بیش//تر مسووالن دانس//ت و بیان داشت: در طول برگزاری نمایش//گاه بورس، بانک و بیمه بیشترین اخبار حوزه مالی و پولی کشور معطوف به این نمایشگاه خواهد بود و این اتفاق بس//تر خوبی برای آشنایی عموم مردم با بازار س//رمایه است. خواجهنصیری با اشاره به تالشهای صورت گرفته به منظور اطالعرس//انی مناس//ب در رابطه با برگزاری نمایش//گاه فاینکس 2017 خاطرنش//ان کرد: جریان خبری که در ایام نمایشگاه ایجاد میشود فرصت خوبی برای مطرح کردن و بازتعریف نقش بازار س//رمایه در بازار مالی کشور بوده و میتواند فضای سرمایهگذاری در کشور را توسعه دهد.

مدیرعام//ل ش//رکت تامین س//رمایه آرم//ان با اظهار امیدواری از برگزاری هرچه بهتر دهمین دوره نمایشگاه فاینکس، اظهار داش//ت: به هم//ه نهادهای مالی در بازار س//رمایه پیش//نهاد میکنم هم برای معرفی خودشان و هم شناس//اندن بیش//تر بازار س//رمایه حضوری فعال در نمایشگاه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.