تصویب سود نقدی 254 هزار میلیارد ریالی توسط ناشران

Jahan e-Sanat - - News -

میزان س//ود تقسیم شده شرکتها به تفکیک صنعت در س//ال گذش//ته برابر با 254 هزار میلیارد ریال بود و متوس//ط س//ود نقدی برای هر سهم معادل 249 ریال را نشان میدهد.

به گزارش بورس تهران، تطبیق سود )زیان( پیشبینی شده ش//رکتها در اسفند 95 نسبت به بهمن 95 نشان میدهد که تعداد 79 شرکت با افزایش، تعداد 40 شرکت با کاهش روبهرو ش//دند و مابقی ش//رکتها برابر با 190 شرکت، تغییری در سود )زیان( پیشبینی شده نداشتهاند. همچنین سود و زیان پیشبینی شده شرکتها در پایان اسفندماه سال قبل برابر با 412 هزار میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ماه سال 59، معادل 10911 میلیارد ریال افزایش نشان میدهد. در پایان اسفندماه 95 متوسط س//ود)زیان( خالص شرکتهای بورسی به ازای هر سهم برابر با 313 ریال است. در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکتها به تفکیک صنعت در سال گذشته برابر با 254 هزار میلیارد ریال بوده که 79 درصد درآمد )زیان( واقعی ش//رکتها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 249 ریال نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.