ضرورت فرهنگسازی ابزارهای جدید در بازار سرمایه

Jahan e-Sanat - - News -

بورس کاال فرهنگسازی مخاطبان در گروه کاالهای جدید اقدام مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت چراک//ه عرضهکنندگان با انج//ام عرضه خود در بورس کاال تمایل به حضور در این بازار شفاف را نشان دادهاند بنابراین بهتر اس//ت در زمینه آش//نایی خریداران طی سالجاری تالشهای بیشتری صورت گیرد. به گزارش پای//گاه خبری بورس کاال، مدیرکاالیی کارگزاری بانک آینده در مورد عملکرد بورس کاال در س//ال گذش//ته و فرهنگسازی شناسایی ابزارهای جدید گفت: عملکرد بورس کاال را میتوان در چند بخش مورد بررسی قرار داد که مهمترین آن توس//عه بازار فیزیکی بود، در این بخش با پذیرش محصوالت جدید نسبت به توسعه بازار اقدام شده اما تنها نکتهای که باید بیشتر به آن توجه کرد فرهنگسازی مخاطبان در گروه کاالهای جدید است. فرزاد هیبتی در ادامه به توسعه ابزار مشتقه اشاره کرد و اظهار داش//ت: در این بخش نیز تعداد ابزار مشتقه بر مبنای محصوالت جدید عرضه شده که به دلیل اختالف نرخهای سود این قبیل اوراق با نظام بانکی با استقبال خوبی مواجه شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا بورس کاال تاکنون نقش خود را به خوبی ایفا کرده اس//ت، گفت: از عمدهترین وظایف ب//ورس کاال ایجاد محیط و بستری امن جهت انجام معامالت است که با توسعه نرمافزارها و ایجاد ابزارهای مالی به روز و موفق به دستیابی به این مهم در سال اخیر شده است، اما هنوز تعدادی از افراد به استفاده این ابزار و سیستمها آشنایی ندارند و بهتر است در این زمینه آموزشهای بیشتری ص//ورت بگیرد، البته اگر بخواهیم س//امانه معامالتی را با س//ایر بورسهای ایران مقایس//ه کنیم به مراتب در ش//رایط بهتری قرار دارد. مدیرکاالیی کارگزاری بانک آینده افزود: برای اینکه قیمتگذاری ش//فاف و مناسب در کاالها صورت گیرد و رانت از میان برداشته شود نیاز به فراهم آوردن بسترهای قانونی است که خوشبختانه از زمان راهاندازی بورس کاال، قوانین و دس//تورالعملها ب//ه گونهای بوده که بتوان بورس را به عنوان یک محل شفاف جهت معامالت شناخت، بنابراین بهتر است بورس کاال به همین مسیر ادامه دهد و نگذارد که با مداخالت برخی از نهادهای نظارتی خارج از ابزارهای بورس نظم ای//ن بازار مالی به هم ریزد. هیبتی در پایان به الزامات قانونی و بس//ترهایی که برای رش//د بورس کاال و برای ایف//ای نقش بهتر این ب//ازار مالی در عرصه اقتصاد نیاز است، اشاره کرد و گفت: مهمترین ابزاری که برای رشد بورس مورد نیاز است ایجاد تغییر در برخی امور به منظور جذابیت معامالت برای فعاالن اعم از خریدار و فروشنده اس//ت بنابراین برای آنکه بورس کاال بتواند بدون وجود محدودیتهای اعمال شده به فعالیت خود ادامه دهد و شاهد رونق معامالت و وضعیت اقتصادی باشد باید مانند همیشه در حفظ الزمات قانونی کوشا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.