افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات ادامه دارد؛ خودمختاریصنایعلبنی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگانی- ش//واهد حاکی از آن اس//ت که صنایع لبنی در سال جدید نیز از رو نمیرون//د و همواره ب//ر گران کردن خودس//رانه کااله//ای لبنی تاکی//د دارند. افزایش قیمت خودسرانه محصوالت لبنی از اقداماتی به ش//مار م//یرود که هر چند وق//ت یک بار توس//ط چند برن//د معروف انجام میشود چرا که میزان فروش برخی برندها به دلیل استقبال مردم، قابل قبول به نظر میرس//د. اما این در حالی است که هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی از س//وی دستگاههای مربوطه در این خصوص صادر نشده و صنایع لبنی نیز قیمت خرید شیر خام از دامداران را نهتنها باال نبردهاند بلکه حتی پایینتر از قیمت مصوب، شیر خام را خریداری میکنند به طوری که این اقدام آنها بارها دامداران را ناچار به اعتراض کرده اس//ت اما با این حال به اعتراض دامداران که پاس//خی داده نش//ده هیچ بلکه برخی اقدام//ات برندهای صنای//ع لبنی، صدای اعتراض مصرفکنندگان و مسووالن را نیز درآورده است.

در حالی که بارها سازمان حمایت اعالم ک//رده هیچ مجوزی ب//رای افزایش قیمت محصوالت لبنی صادر نکرده اس//ت اما در نوروز ش//اهد گرانی برخی برندهای خاص صنایع لبنی بودیم. بر همین اس//اس علی رجبی، رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات در واکن//ش به این موض//وع اعالم کرد که افزایش قیمتها در س//ال جدید خواسته تمام کارخانهداران است چراکه با توجه به تورم هر ساله الزم است هزینههای مربوطه از طریقی جبران شود.

این در حالی اس//ت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این اقدام یکی دو برند صنایع لبنی اعالم ک//رد که افزایش قیم//ت محصوالت لبنی تخلف اس//ت و بدون مجوز صورت گرفته که با متخلفان برخورد میشود و نرخها به حالت سابق برمیگردد. با گرانفروشان برخورد میشود س//ازمان حمایت مصرفکنن//دگان و تولیدکنن//دگان در رابطه با افزایش قیمت برخ//ی از محص//والت لبن//ی توس//ط دو ش//رکت تولیدکننده، اعالم کرد: به دنبال افزایش قیمت محدود توس//ط دو شرکت که ب//دون هماهنگی با س//ازمان حمایت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزه//ای قانونی صورت گرفته اس//ت، موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات الزم مقرر شد این دو واحد قیمته//ای این محصوالت را به قیمت سابق برگردانند.

بدیهی اس//ت عرضه هیچ کاالی لبنی ب//ا قیمتهایی مازاد بر قیمتهای س//ابق به هیچ عنوان مورد پذیرش این س//ازمان نب//وده و با هرگونه تخل//ف در این زمینه برخورد خواهد شد.

همچنین به تم//ام واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضهکنندگان اعالم ش//ده که هرگون//ه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخ//ذ مجوزهای قانونی ممنوع اس//ت و با متخلفان براساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و س//ایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد. وعده بازگشت قیمتها دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی نیز در این راستا اعالم کرد: این دو کارخانه لبنی که اقدام به افزایش قیمت ماس//ت و شیر کرده بودند برای خود دالیلی داش//تند که آن را مط//رح کردند ام//ا این اقدام را خود کارخانههای لبنی انجام داده بودند.

رضا باکری افزود: براساس توافقاتی که این کارخانههای لبنی با س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داشتند مقرر شد آنها از روز چهارشنبه با نرخهای گذشته محصوالت خود را روانه بازار کنند. در این میان کارخانههای مورد نظر دالیل خود را برای افزایش قیمت محصوالت خود به س//ازمان حمایت اع//الم کردند و مقرر ش//ده تا این ادله مورد بررس//ی قرار گیرد و تصمیمات بعدی از س//وی این س//ازمان اتخاذ شود.

ح//ال بای//د دی//د س//ازمان حمای//ت مصرفکنن//دگان و تولیدکنن//دگان ک//ه ب//ه گفته خود قرار اس//ت با گرانفروش//ان محصوالت لبنی برخ//ورد کند، تصمیمی اتخاذ میکند ت//ا دیگر صنایع لبنی مانند س//الهای گذش//ته اقدام به گرانفروش//ی و اتخ//اذ تصمیمات خودس//رانه نکنند یا آنکه برخوردها و جرائم س//ازمان حمایت بازدارندگی الزم را ندارد.

چه عواملی نرخ لبنیات را افزایش داد؟

بررس//یها در بازار بیانگر آن اس//ت که نرخ لبنیات بدون سر و صدا در حال گران شدن اس//ت و این درحالی است که هیچ از ی//ک کارخانههای لبنی نه تنها مجوزی ب//رای افزای//ش قیمت محص//والت خود دریافت نکردهاند بلکه نرخ خرید شیر خام از دام//داران به عنوان م//اده اولیه تولید را افزایش ندادهاند.

در همین خصوص محمدرضا مالصالحی، مدی//ر کل مرکز اصالح ن//ژاد وزارت جهاد کش//اورزی در خصوص گالیه مندیهای مردم از افزایش قیمت محصوالت لبنی در بازار اظهار داشت: با وجود آنکه شیر خام 70 درصد هزینههای تولید را تشکیل میدهد طی دو سال اخیر نه تنها نرخ خرید آن از دامداران افزایش نیافته بلکه روند کاهشی نیز به خود گرفته است.

وی افزود: با وجود افزایش 200 تومانی شیر و سایر فرآوردهها به همین تناسب در تعطیالت نوروز گالیهمندی مصرفکنندگان و دامداران بحق است.

مالصالحی تصریح ک//رد: از آنجایی که ابزاره//ای مربوط//ه در زمین//ه برخورد با متخلف//ان در اختیار س//ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است، ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم.

توجهمردمبهبرندهایخاص،عامل سوءاستفاده

همچنین محمدرضا اس//ماعیلی، مدیر عامل س//ابق اتحادیه تعاونیهای لبنی در این خصوص گفت: در تعطیالت نوروز برخی برندهای معروف لبنی که تقاضای بیشتری برای خرید محصوالت آنها وجود دارد اقدام به افزایش محصوالت خود کردهاند.

وی افزود: ب//ا وجود افزایش هزینههای حملونقل، حقوق و دس//تمزد از اواخر ماه مجوزی مبنی بر گرانی قیمت محصوالت از س//وی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده صادر نش//د که با این وجود صنایع متخلف خود باید پاسخگو باشند.

اس//ماعیلی با بیان اینکه توجه مردم به برندهای خاص افزایش قیمت محصوالت را به همراه دارد، گفت: با وجود آنکه تفاوتی میان محصوالت لبنی با برندهای مختلف نیس//ت از این رو خانوارها برای جلوگیری از سودجویی این کارخانهها الزم است که خرید خود را از سایر برندها انجام دهند.

جلس/ه افزای/ش قیمت تش/کیل میشود؟

پس از اعالمیه سازمان حمایت و ادعای برگشت قیمتها به سابق، رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات بار دیگر به این موضوع واکن//ش نش//ان داد و از بازگش//ت قیمت محصوالت دو کارخان//ه لبنی که افزایش قیمت داشتند، به حالت قبل خبر داد.

عل//ی رجبی عن//وان کرد: ق//رار بر این است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جلسهای در این خصوص تش//کیل دهد تا در صورت نی//از، افزایش قیمتها در آینده اعمال شود که البته هنوز زمان این جلسه مشخص نشده است. گرانی خامه بعد از شیر در این میان در حالی که سازمان حمایت با صدور اطالعیهای به واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضهکنندگان هشدار داد بدون هماهنگی و اخ//ذ مجوزهای قانونی اجازه افزای//ش قیمت ندارند، قیمت هر خامه دو ه//زار و 500 تومانی با ح//دود 17 درصد افزایش قیمت، س//ه هزار تومان به فروش میرس//د و مشخص نیس//ت این افزایش قیم//ت با چه مجوزی و از چ//ه زمانی در دستور کار قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.