12

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- به دالیلی همچون ش//یوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور، قیمت تخممرغ طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و نرخ هر عدد از این محصول در مراکز خرده فروشی به 500 تومان رسیده است. این در حالی است که مسووالناینصنعتمعتقدندهیچاتفاقخاصیبرایتولیدتخممرغرخنداده و این توزیعکنندگان هستند که باعث گرانی محصوالت میشوند.

در همین رابطه رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران بیانکرد:تولیدهیچمشکلینداردومیانگینقیمتهرکیلوگرمتخممرغدر مرغداری حدود 4300 تومان و ش//انهای 8500 تومان است؛ این در حالی استکهقیمتهرشانهازاینمحصولدرمراکزخردهفروشی51 هزارتومان است.ناصرنبیپورضمنانتقادازعملکرددولتدراینزمینهتصریحکرد:زور دولتفقطبهتولیدکنندگانمیرسدامادرمقابلهباتوزیعکنندگانکاریانجام نمیشود. نبیپور گفت: وقتی تخممرغ در عمدهفروشی گران میشود، مراکز خرده فروشی قیمتها را به تبع آن باال میبرند اما بعد از اینکه نرخ کاال در عمدهفروشیهاارزانمیشودوبهحالتعادیبرمیگرددمراکزخردهفروشی قیمتهاراپاییننمیآورند.ویهمچنینبابیاناینکهتقریباهمهکشوردرگیر آنفلوآنزایپرندگانشده،گفت:آنفلوآنزایفوقحادپرندگانهمچناندرکشور میتازد به طوری که دو روز گذشته این بیماری در ورامین گزارش شد ضمن اینکه اخیرا استان همدان نیز درگیر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.