وارداتپوشاکمنوطبهاخذنمایندگیازبرنداصلی

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت صنعت که هرازگاهی برای مقابله با واردات پوشاک و برندهای تقلبی دست به کار میشود، به تازگی از اجرای دس//تورالعمل واردات پوشاک خبر داد و اعالم کرد: از این پس واردات پوشاک به کشور تنها به شرط اخذ نمایندگی رسمی با شرایط این دستورالعمل امکانپذیر است.

در همین رابطه مدیر کل صنایع نس//اجی و پوش//اک وزارت صنعت با اشاره به دستورالعمل ابالغی 17 شهریور ماه سال 95 وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات پوشاک، افزود: طبق این دستورالعمل پس از سه ماه عمال باید گواهینامه کلیه کس//انی که گواهی فعالیت صنعتی دارند ولی خودشان را با این دستورالعمل مطابقت ندادهاند، باطل میشد.

افس//انه محرابی اضاف//ه کرد: از هنگامی که س//ه ماه فرصت این دستورالعمل تمام شد در راستای اجرای این دس//تورالعمل 218 ردیف تعرفه (H'S) و همچنین 162 کد (ISIC)ر//ظانتم را به دفتر امور اصناف اعالم کردیم وآنها هم به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعالم کردند.

وی به مهر گفت: با بررس//یهای مرکز امور اصناف و پیگیریهای ما مشخص شد که هیچکدام از فروشگاههای عرضه تولیدات پوشاک برندهای خارجی نمایندگی اصلی آن شرکتها نیستند اما از طرفی موانعی بر سر راه اجرای این دستورالعمل وجود داشت و این در حالی بود که اتحادیه تولیدوصادراتپوشاکوانجمنپوشاکبسیارپیگیراجرای آن بودند که نهایت//ا کارگروه نظارت بر پیگیری و اجرای دستورالعمل براساس دستور وزیر تشکیل شد.

محرابی تصریح کرد: طبق ماده «3» دستورالعمل ابالغی وزیرصنعت،معدنوتجارت،حدود02 درصدمقداروارداتی که در یک س//ال وارد کشورش//ده، باید از طرف ش//رکت خارجی یا نمایندهاش به صورت سرمایهگذاری مشترک با تولیدکننده داخلی یا برون سپاری یا سرمایهگذاری به تنهایی از سوی تولیدکننده خارجی در کشور صورت گیرد و نیز 50 درصد این مقدار هم باید صادر شود.

وی ب//ا بیان اینکه اکنون دو برند از برندهای مش//هور پوشاک خواستار عملیاتی کردن ماده «3» و سرمایهگذاری در ایران هستند، افزود: برندهایی که در ایران با قیمتهای پایین تولی//دات خود را عرضه میکنند تولیدات خارج از فصلشان را به فروش میرسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.