ج( تحویل استعالمهای ارزیابی و پاکات الف / ب / ج ) ضمانتنامه /پیشنهاد فنی / پیشنهاد مالی ( :

Jahan e-Sanat - - News - د( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: * نوع تضمین: * مدت اعتبار تضمین: شماره مجوز: تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

:(1 فقط اش//خاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق ش//رح فوق نس//بت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام مینمایند به عنوان مناقصه گر شناخته میشوند. (2 در انجام مناقصه به روش فشرده کلیه مناقصه گران در مهلت مقرر قانونی مکلف به ارائه اسناد ارزیابی کیفی و پاکات الف/ ب/ج )ضمانتنامه/ پیشنهاد فنی/ پیشنهاد مالی( میباشند .

مناقصه گران میبایست حداکثر ظرف 45 روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه، نسبت به تحویل استعالم ) کاربرگ(های ارزیابی کیفی شامل مستندات و مدارک الزم ) به صورتهای مکتوب و کپی نرم افزاریرویلوحفشرده(بههمراهپاکاتالف/ب/ج)ضمانتنامه/پیشنهادفنی/پیشنهادمالی( بهآدرس:اهواز-فلکهفرودگاه-شرکتملیحفاریایران-ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- پارت -B اتاق -107 دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند. الف- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران این مدت )به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصهگران(، 90 روز میباشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود. 1395,5502 96/1/16 96/1/17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.