شرح مختصر کار:

Jahan e-Sanat - - News - الف( ارزیابی کیفی مناقصه گران: ب( تهیه اسناد مناقصه: * خرید اسناد: * نکات مهم :

شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظر دارد ‪PDC BITS‬ را با شرایط ذیل تامین نماید: این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده21 قانون برگزاری مناقصات و بر اساس کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت میپذیرد. حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر 60 میباشد.

متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست مبلغ 510/000 ریال به حساب سیبا به شماره 2174652205004 نزد بانک ملی شعبه اهواز کد 6501 به نام شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند. *دریافتاسناد:کلیهاشخاصحقیقییاحقوقیمتقاضیشرکتدرفرآیندارجاعکارمیتوانندازتاریخانتشارآگهیمناقصهنوبتدوملغایت41 روزبعد،میبایست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس الف( اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان عملیاتی- طبقه سوم- اداره تدارکات خارجی پروژههای حفاری یا ب ( تهران خیابان جمهوری- کوچه یغما ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی حفاری ایران ، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.